Menu

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 14 september 2012

18 september 2012

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Den vecka som slutade den 14 september 2012 var posten guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) oförändrad.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) minskade med 4,1 miljarder EUR till 234,9 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner och likvidiserande transaktioner i USD (se nedan).

Likvidiserande transaktioner i USD

Valutadag Typ av transaktion Förfallobelopp Nytt belopp
13 september 2012 7-dagars likvidiserande reverserad transaktion i USD 2,2 miljarder USD 3,8 miljarder USD
13 september 2012 84-dagars likvidiserande reverserad transaktion i USD 9,9 miljarder USD 3,7 miljarder USD

De likvidiserande transaktionerna genomfördes av Eurosystemet i samband med det temporära ömsesidiga sedelfondsarrangemang (swappavtal) som Europeiska centralbanken har med Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av andra värdepapper än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) minskade med 0,5 miljarder EUR till 319,3 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) minskade med 2,1 miljarder EUR till 894,5 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) ökade med 13,5 miljarder EUR till 100,8 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) minskade med 15,4 miljarder EUR till 651,1 miljarder EUR. Onsdagen den 12 september 2012 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 126,3 miljarder EUR och ersattes med en ny på 130,3 miljarder EUR. Samma dag förföll inlåning med fast löptid till ett belopp av 209 miljarder EUR och ny inlåning till samma belopp erhölls, med en löptid på en vecka. Onsdagen den 12 september 2012 förföll även en långfristig refinansieringstransaktion på 25,2 miljarder EUR och ersattes med en ny på 13,8 miljarder EUR.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var på 1 miljard EUR (jämfört med 0,9 miljarder EUR föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 335 miljarder EUR (jämfört med 326,8 miljarder EUR föregående vecka).

Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) ökade med 0,2 miljarder EUR till 279,2 miljarder EUR. Denna ökning berodde på köp av värdepapper inom det andra programmet för köp av säkerställda obligationer. Under den vecka som slutade den 14 september 2012 uppgick således värdet på ackumulerade köp i värdepappersprogrammet till 208,8 miljarder EUR medan värdet på portföljerna för det första och andra programmet för köp av säkerställda obligationer uppgick till 54,7 miljarder EUR respektive 15,6 miljarder EUR. Alla tre portföljerna beräknas på basis av att de hålls till förfallodagen.

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner minskade ställningen för kreditinstitutens löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 22,9 miljarder EUR till 526,4 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 433.778 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 262.555 −340
2.1 Fordringar på IMF 90.851 −232
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 171.704 −108
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 42.682 −3.664
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 19.325 671
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 19.325 671
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 1.197.841 −7.447
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 130.342 4.008
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 1.066.386 −11.336
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 1.044 153
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 70 −272
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 214.542 −1.708
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 598.416 −301
7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 279.165 242
7.2 Andra värdepapper 319.251 −543
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 30.042 0
9 Övriga tillgångar 261.831 307
Summa tillgångar 3.061.012 −12.481
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 894.502 −2.082
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 1.073.119 −14.900
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 526.420 −22.867
2.2 Inlåningsfacilitet 335.048 8.244
2.3 Inlåning med fast löptid 209.000 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 2.650 −277
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 5.538 846
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 121.098 7.371
5.1 Offentliga sektorn 100.820 13.470
5.2 Övriga skulder 20.278 −6.099
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 170.176 −4.057
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 5.581 −793
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 7.899 861
8.1 Inlåning och övriga skulder 7.899 861
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 56.886 0
10 Övriga skulder 230.625 272
11 Värderegleringskonton 409.840 0
12 Eget kapital 85.750 0
Summa skulder 3.061.012 −12.481

Kontakt för media