Menu

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2012. gada 14. septembrī

2012.18.09.

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2012. gada 14. septembrī, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) nemainījās.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu un likviditāti palielinošo operāciju ASV dolāros (sk. tālāk) rezultātā samazinājās par 4.1 mljrd. euro (līdz 234.9 mljrd. euro).

Likviditātes operācijas ASV dolāros

Valutēšanas datums Darījuma veids Dzēstā darījuma apjoms Jaunā darījuma apjoms
2012. gada 13. septembris Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 7 dienas 2.2 mljrd. ASV dolāru 3.8 mljrd. ASV dolāru
2012. gada 13. septembris Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 84 dienas 9.9 mljrd. ASV dolāru 3.7 mljrd. ASV dolāru

Likviditāti palielinošos darījumus Eurosistēma veica saistībā ar pagaidu savstarpējo vienošanos par valūtas darījumiem (mijmaiņas darījumu līniju) starp Eiropas Centrālo banku un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms samazinājās par 0.5 mljrd. euro (līdz 319.3 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) samazinājās par 2.1 mljrd. euro (līdz 894.5 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) pieauga par 13.5 mljrd. euro (līdz 100.8 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) samazinājās par 15.4 mljrd. euro (līdz 651.1 mljrd. euro). Trešdien, 2012. gada 12. septembrī, galvenajai refinansēšanas operācijai 126.3 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 130.3 mljrd. euro apmērā. Tajā pašā dienā termiņnoguldījumiem 209 mljrd. euro apjomā pienāca termiņš un tika piesaistīti jauni noguldījumi tādā pašā apjomā ar termiņu 1 nedēļa. Trešdien, 2012. gada 12. septembrī, ilgāka termiņa refinansēšanas operācijai 25.2 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna ilgāka termiņa refinansēšanas operācija 13.8 mljrd. euro apmērā.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 1 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 0.9 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 335 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 326.8 mljrd. euro).

Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 0.2 mljrd. euro (līdz 279.2 mljrd. euro). Šis pieaugums skaidrojams ar veiktajiem vērtspapīru pirkumiem otrās "Nodrošināto obligāciju iegādes programmas" ietvaros. Tādējādi nedēļā, kas beidzās 2012. gada 14. septembrī, "Vērtspapīru tirgu programmas" ietvaros veikto pirkumu kopējā vērtība sasniedza 208.8 mljrd. euro, savukārt pirmās un otrās "Nodrošināto obligāciju iegādes programmas" portfeļu vērtība sasniedza attiecīgi 54.7 mljrd. euro un 15.6 mljrd. euro. Visi trīs portfeļi tiek uzskaitīti kā līdz termiņa beigām turētie vērtspapīri.

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) samazinājās par 22.9 mljrd. euro (līdz 526.4 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 433,778 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 262,555 −340
2.1 SVF debitoru parādi 90,851 −232
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 171,704 −108
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 42,682 −3,664
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 19,325 671
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 19,325 671
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 1,197,841 −7,447
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 130,342 4,008
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 1,066,386 −11,336
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 1,044 153
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 70 −272
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 214,542 −1,708
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 598,416 −301
7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 279,165 242
7.2 Pārējie vērtspapīri 319,251 −543
8 Valdības parāds euro 30,042 0
9 Pārējie aktīvi 261,831 307
Kopā aktīvi 3,061,012 −12,481
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 894,502 −2,082
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 1,073,119 −14,900
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 526,420 −22,867
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 335,048 8,244
2.3 Termiņnoguldījumi 209,000 0
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 2,650 −277
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 5,538 846
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 121,098 7,371
5.1 Saistības pret valdību 100,820 13,470
5.2 Pārējās saistības 20,278 −6,099
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 170,176 −4,057
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 5,581 −793
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 7,899 861
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 7,899 861
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 56,886 0
10 Pārējās saistības 230,625 272
11 Pārvērtēšanas konti 409,840 0
12 Kapitāls un rezerves 85,750 0
Kopā pasīvi 3,061,012 −12,481

Kontaktinformācija presei