Menu

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 20. januáru 2012

24. januára 2012

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 20. januára 2012 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) znížil o 1 mil. EUR v dôsledku predaja zlatých mncí, ktorý uskutočnila jedna z centrálnych bánk Eurosystému.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií a operácií na dodanie likvidity v amerických dolároch (tabuľka nižšie) zvýšila o 0,3 mld. EUR na 271,9 mld. EUR.

Operácie na dodanie likvidity v amerických dolároch
Dátum valuty Druh obchodu Splatná suma Nová suma
19. január 2012 7-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch 5,7 mld. EUR 5,9 mld. EUR

Eurosystém uvedené obchody na dodanie likvidity uskutočnil v rámci dočasnej vzájomnej menovej dohody (swapovej linky) medzi Európskou centrálnou bankou a Federálnym rezervným systémom.

Objem obchodovateľných cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné, ako sú účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív), sa znížil o 2,5  mld. EUR na 341,8 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) klesla o 4,7 mld. EUR na 871,8 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) sa zvýšil o 22,3 mld. EUR na 98,8 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa zvýšil o 12,2 mld. EUR na 121,2 mld. EUR. V stredu 18. januára 2012 bola splatná hlavná refinančná operácia v hodnote 110,9 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v hodnote 126,9 mld. EUR. V ten istý deň boli splatné aj  termínované vklady vo výške 213 mld. EUR a boli prijaté nové vo výške 217 mld. EUR. V stredu 18. januára 2012 tiež bola splatná dlhodobejšia refinančná operácia v hodnote 41,2 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v hodnote 38,7 mld. EUR.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol 3,3 mld. EUR (v porovnaní s 2,4 mld. EUR v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 491,8 mld. EUR (v porovnaní so 493,3 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa zvýšil o 3,4 mld. EUR na 282,2 mld. EUR v dôsledku vyrovnaných nákupov v rámci programu pre trhy s cennými papiermi a druhého programu nákupu krytých dlhopisov, ako aj splatenia cenných papierov v rámci programu pre trhy s cennými papiermi a prvého programu nákupu krytých dlhopisov. V týždni končiacom sa 20. januára 2012 tak hodnota akumulovaných nákupov v rámci programu pre trhy s cennými papiermi predstavovala 219 mld. EUR a hodnota portfólií prvého a druhého programu nákupu krytých dlhopisov predstavovala 58 mld. EUR a 5,1 mld. EUR. Všetky tri portfóliá sa vykazujú ako držané do splatnosti.

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií zvýšil o 2,2 mld. EUR na 134,7 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 423 450 −1
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 245 306 −719
2.1 Pohľadávky voči MMF 85 657 −1
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 159 648 −718
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 94 514 −29
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 25 732 2 243
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 25 732 2 243
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 831 730 14 475
5.1 Hlavné refinančné operácie 126 877 15 997
5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 701 478 −2 416
5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
5.5 Jednodňové refinančné operácie 3 323 936
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 53 −41
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 75 550 6 016
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 623 968 926
7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 282 215 3 380
7.2 Ostatné cenné papiere 341 753 −2 454
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 33 926 0
9 Ostatné aktíva 352 020 6 297
Úhrn aktív 2 706 197 29 209
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 871 841 −4 748
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 845 255 4 432
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 134 722 2 187
2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 491 780 −1 492
2.3 Termínované vklady 217 000 4 000
2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 1 752 −263
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 1 480 126
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 108 874 21 365
5.1 Verejná správa 98 807 22 282
5.2 Ostatné záväzky 10 067 −917
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 118 930 1 200
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 1 969 −1 255
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 9 965 188
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 9 965 188
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 55 942 0
10 Ostatné pasíva 216 363 7 900
11 Účty precenenia 394 028 0
12 Kapitál a rezervy 81 550 0
Úhrn pasív 2 706 197 29 209

Kontakt pre médiá