Menu

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 20. lednu 2012

24. ledna 2012

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 20. ledna 2012 odpovídalo snížení objemu zlata a pohledávek ve zlatě (položka I na straně aktiv) o 1 mil. EUR prodeji zlatých mincí, který prováděla jedna centrální banka Eurosystému.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se v důsledku klientských a portfoliových transakcí a operací na poskytnutí likvidity v amerických dolarech zvýšil o 0,3 mld. EUR na 271,9 mld. EUR (viz níže).

Operace na poskytnutí likvidity v amerických dolarech
Ke dni Druh transakce Splatná částka Nová částka
19. ledna 2012 reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 7 dní 5,7 mld. USD 5,9 mld. USD

Tyto transakce na poskytnutí likvidity prováděl Eurosystém v souvislosti s dočasnou vzájemnou měnovou dohodou (swapovou linkou), kterou Evropská centrální banka uzavřela s Federálním rezervním systémem.

Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) poklesl o 2,5 mld. EUR na 341,8 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka I na straně pasiv) klesla o 4,7 mld. EUR na 871,8 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) vzrostl o 22,3 mld. EUR na 98,8 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) se zvýšil o 12,2 mld. EUR na 121,2 mld. EUR. Ve středu 18. ledna 2012 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 110,9 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 126,9 mld. EUR. V uvedený den byly splatné rovněž termínované vklady o objemu 213 mld. EUR a byly přijaty nové vklady ve výši 217 mld. EUR. Ve středu 18. ledna 2012 byla splatná dlouhodobější refinanční operace o objemu 41,2 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 38,7 mld. EUR.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 3,3 mld. EUR (oproti 2,4 mld. EUR během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 491,8 mld. EUR (oproti 493,3 mld. EUR během předchozího týdne).

Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) vzrostl o 3,4 mld. EUR na 282,2 mld. EUR. Příčinou tohoto nárůstu jsou vypořádané nákupy v rámci programu pro trhy s cennými papíry a druhého programu nákupu krytých dluhopisů a splacení cenných papírů v rámci programu pro trhy s cennými papíry a prvního programu nákupu krytých dluhopisů. V týdnu končícím 20. ledna 2012 tedy činila hodnota akumulovaných nákupů v rámci programu pro trhy s cennými papíry 219 mld. EUR a hodnota portfolií držených v rámci prvního a druhého programu nákupu krytých dluhopisů 58 mld. EUR, resp. 5,1 mld. EUR. Všechna tři portfolia jsou vykázána jako cenné papíry držené do splatnosti.

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí vzrostl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 2,2 mld. EUR na 134,7 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 423 450 −1
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 245 306 −719
2.1 Pohledávky za MMF 85 657 −1
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 159 648 −718
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 94 514 −29
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 25 732 2 243
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 25 732 2 243
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 831 730 14 475
5.1 Hlavní refinanční operace 126 877 15 997
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 701 478 −2 416
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 3 323 936
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 53 −41
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 75 550 6 016
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 623 968 926
7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 282 215 3 380
7.2 Ostatní cenné papíry 341 753 −2 454
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 33 926 0
9 Ostatní aktiva 352 020 6 297
Aktiva celkem 2 706 197 29 209
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 871 841 −4 748
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 845 255 4 432
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 134 722 2 187
2.2 Vkladová facilita 491 780 −1 492
2.3 Termínované vklady 217 000 4 000
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 1 752 −263
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 1 480 126
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 108 874 21 365
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 98 807 22 282
5.2 Ostatní závazky 10 067 −917
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 118 930 1 200
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 1 969 −1 255
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 9 965 188
8.1 Vklady a ostatní závazky 9 965 188
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 55 942 0
10 Ostatní pasiva 216 363 7 900
11 Účty přecenění 394 028 0
12 Kapitál a rezervní fondy 81 550 0
Pasiva celkem 2 706 197 29 209

Kontakty pro média