Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 20 januari 2012

24 januari 2012

Posten die geen verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 20 januari 2012 was de daling van EUR 1 miljoen in de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) het gevolg van de verkoop van gouden munten door een centrale bank van het Eurosysteem.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) steeg met EUR 0,3 miljard naar EUR 271,9 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties en in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transacties (zie hieronder).

In Amerikaanse dollar luidende liquiditeitstransacties
Valutadatum Type transactie Vervallen bedrag Nieuw bedrag
19 januari 2012 7-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop USD 5,7 miljard USD 5,9 miljard

De liquiditeitsverschaffende transacties werden door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de tijdelijke wederzijdse kredietovereenkomst (“swap line”) van de Europese Centrale Bank (ECB) met het Federal Reserve System.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.2) daalden met EUR 2,5 miljard naar EUR 341,8 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) daalde met EUR 4,7 miljard naar EUR 871,8 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) stegen met EUR 22,3 miljard naar EUR 98,8 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) steeg met EUR 12,2 miljard naar EUR 121,2 miljard. Op woensdag 18 januari 2012 verviel een basisherfinancieringstransactie van EUR 110,9 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 126,9 miljard verrekend. Op dezelfde dag vervielen termijndeposito’s ter waarde van EUR 213 miljard en werden nieuwe deposito’s ter waarde van EUR 217 miljard aangetrokken. Eveneens op woensdag 18 januari 2012 verviel een langerlopende herfinancieringstransactie van EUR 41,2 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 38,7 miljard verrekend.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 3,3 miljard (vergeleken met EUR 2,4 miljard in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 491,8 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 493,3 miljard in de voorafgaande week).

De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) stegen met EUR 3,4 miljard naar EUR 282,2 miljard. Deze stijging was het gevolg van verrekende aankopen in het kader van het Programma voor de effectenmarkten (“Securities Markets Programme”) en van het tweede aankoopprogramma van gedekte obligaties, alsook van de aflossing van effecten in het kader van het Programma voor de effectenmarkten en van het eerste aankoopprogramma van gedekte obligaties. In de week die eindigde op 20 januari 2012 bedroeg de waarde van de gecumuleerde aankopen in het kader van het Programma voor de effectenmarkten derhalve in totaal EUR 219 miljard en die van de portefeuilles aangehouden in het kader van het eerste en tweede aankoopprogramma van gedekte obligaties in totaal respectievelijk EUR 58 miljard en EUR 5,1 miljard. De drie portefeuilles worden geboekt als waardepapieren die tot de vervaldatum worden aangehouden.

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties steeg de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 2,2 miljard naar EUR 134,7 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 423.450 −1
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 245.306 −719
2.1 Vorderingen op het IMF 85.657 −1
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 159.648 −718
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 94.514 −29
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 25.732 2.243
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 25.732 2.243
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 831.730 14.475
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 126.877 15.997
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 701.478 −2.416
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 3.323 936
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 53 −41
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 75.550 6.016
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 623.968 926
7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 282.215 3.380
7.2 Overige waardepapieren 341.753 −2.454
8 Overheidsschuld, luidende in euro 33.926 0
9 Overige activa 352.020 6.297
Totaal activa 2.706.197 29.209
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 871.841 −4.748
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 845.255 4.432
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 134.722 2.187
2.2 Depositofaciliteit 491.780 −1.492
2.3 Termijndeposito's 217.000 4.000
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 1.752 −263
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 1.480 126
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 108.874 21.365
5.1 Overheid 98.807 22.282
5.2 Overige verplichtingen 10.067 −917
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 118.930 1.200
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 1.969 −1.255
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 9.965 188
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 9.965 188
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 55.942 0
10 Overige passiva 216.363 7.900
11 Herwaarderingsrekeningen 394.028 0
12 Kapitaal en reserves 81.550 0
Totaal passiva 2.706.197 29.209
CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media