Menu

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 20. januar 2012

24. januar 2012

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 20. januar 2012, faldt guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) med 1 mio. euro. Faldet afspejlede en centralbank i Eurosystemets salg af guldmønter.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) steg med 0,3 mia. euro til 271,9 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner og likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar (se nedenfor).

Likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar
Valørdato Transaktionstype Forfaldent beløb Nyt beløb
19. januar 2012 Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 7 dage USD 5,7 mia. USD 5,9 mia.

De likviditetstilførende transaktioner blev gennemført af Eurosystemet i forbindelse med det midlertidige, gensidige valutaarrangement (swap line) mellem Den Europæiske Centralbank og Federal Reserve.

Eurosystemets beholdninger af andre omsættelige værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) faldt med 2,5 mia. euro til 341,8 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) faldt med 4,7 mia. euro til 871,8 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) steg med 22,3 mia. euro til 98,8 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) steg med 12,2 mia. euro til 121,2 mia. euro. Onsdag den 18. januar 2012 udløb en primær markedsoperation på 110,9 mia. euro, og en ny på 126,9 mia. euro blev afviklet. Samme dag udløb tidsindskud til en værdi af 213 mia. euro, og der var modtaget nye indskud til en værdi af 217 mia. euro. Onsdag den 18. januar 2012 udløb en langfristet markedsoperation på 41,2 mia. euro, og en ny på 38,7 mia. euro blev afviklet.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 3,3 mia. euro (mod 2,4 mia. euro i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 491,8 mia. euro (mod 493,3 mia. euro i ugen før).

Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) steg med 3,4 mia. euro til 282,2 mia. euro. Stigningen skyldtes afviklede opkøb under Securities Markets Programme og det andet program til opkøb af covered bonds samt indfrielsen af værdipapirer under Securities Markets Programme og det første program til opkøb af covered bonds. I ugen, der sluttede den 20. januar 2012, udgjorde værdien af de akkumulerede opkøb under Securities Markets Programme derfor 219 mia. euro, og værdien af porteføljerne i forbindelse med det første og det andet program til opkøb af covered bonds udgjorde i alt henholdsvis 58 mia. euro og 5,1 mia. euro. Regnskabsmæssigt er alle tre porteføljer blevet behandlet som holdt-til-udløb.

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner steg kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 2,2 mia. euro til 134,7 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 423.450 −1
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 245.306 −719
2.1 Tilgodehavender hos IMF 85.657 −1
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 159.648 −718
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 94.514 −29
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 25.732 2.243
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 25.732 2.243
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 831.730 14.475
5.1 Primære markedsoperationer 126.877 15.997
5.2 Langfristede markedsoperationer 701.478 −2.416
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 3.323 936
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 53 −41
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 75.550 6.016
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 623.968 926
7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 282.215 3.380
7.2 Andre værdipapirer 341.753 −2.454
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 33.926 0
9 Andre aktiver 352.020 6.297
Aktiver i alt 2.706.197 29.209
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 871.841 −4.748
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 845.255 4.432
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 134.722 2.187
2.2 Indlånsfacilitet 491.780 −1.492
2.3 Indskud med fast løbetid 217.000 4.000
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 1.752 −263
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 1.480 126
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 108.874 21.365
5.1 Offentlig forvaltning og service 98.807 22.282
5.2 Andre forpligtelser 10.067 −917
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 118.930 1.200
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 1.969 −1.255
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 9.965 188
8.1 Indlån og andre forpligtelser 9.965 188
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 55.942 0
10 Andre forpligtelser 216.363 7.900
11 Revalueringskonti 394.028 0
12 Kapital og reserver 81.550 0
Passiver i alt 2.706.197 29.209

Medie- og pressehenvendelser