Menu

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 20 stycznia 2012 r.

24 stycznia 2012

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 20 stycznia 2012 r. spadek stanu złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) o 1 mln euro wynikał ze sprzedaży złotych monet przez jeden z banków centralnych Eurosystemu.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) zwiększyła się o 0,3 mld euro do poziomu 271,9 mld euro w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych oraz transakcji zasilających w płynność w dolarach amerykańskich (zob. poniżej).

Transakcje płynnościowe w dolarach amerykańskich
Data waluty Rodzaj transakcji Kwota wymagalna Nowa kwota
19 stycznia 2012 r. Transakcja odwracalna zasilająca w płynność w dolarach amerykańskich, z terminem zapadalności 7 dni 5,7 mld USD 5,9 mld USD

Transakcje te zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku z tymczasową wzajemną umową walutową (linią swap) zawartą przez Europejski Bank Centralny z Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) zmalały o 2,5 mld euro do poziomu 341,8 mld euro. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) obniżył się o 4,7 mld euro do poziomu 871,8 mld euro. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) wzrosły o 22,3 mld euro do poziomu 98,8 mld euro.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) wzrósł o 12,2 mld euro do poziomu 121,2 mld euro. W środę 18 stycznia 2012 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 110,9 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 126,9 mld euro. W tym samym dniu przypadł termin zapadalności depozytów terminowych na kwotę 213 mld euro i przyjęto nowe depozyty na kwotę 217 mld euro. Również w środę 18 stycznia 2012 r. przypadł termin zapadalności dłuższej operacji refinansującej w kwocie 41,2 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 38,7 mld euro.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 3,3 mld euro (wobec 2,4 mld euro w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 491,8 mld euro (wobec 493,3 mld euro w poprzednim tygodniu).

Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) wzrosły o 3,4 mld euro do poziomu 282,2 mld euro. Był to wynik rozliczonych zakupów w ramach programu dotyczącego rynków papierów wartościowych i drugiego programu skupu obligacji zabezpieczonych oraz wykupu papierów wartościowych w ramach programu dotyczącego rynków papierów wartościowych i pierwszego programu skupu obligacji zabezpieczonych. W związku z tym w tygodniu zakończonym 20 stycznia 2012 r. skumulowana wartość zakupów w ramach programu dotyczącego rynków papierów wartościowych wyniosła 219 mld euro, zaś wartość portfeli pierwszego i drugiego programu skupu obligacji zabezpieczonych wyniosła odpowiednio 58 mld i 5,1 mld euro. Wszystkie trzy portfele wykazuje się jako utrzymywane do terminu zapadalności.

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich transakcji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) wzrósł o 2,2 mld euro do poziomu 134,7 mld euro.

Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 423.450 −1
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 245.306 −719
2.1 Należności od MFW 85.657 −1
2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 159.648 −718
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 94.514 −29
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 25.732 2.243
4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 25.732 2.243
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 831.730 14.475
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 126.877 15.997
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 701.478 −2.416
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym 3.323 936
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 53 −41
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 75.550 6.016
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 623.968 926
7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 282.215 3.380
7.2 Pozostałe papiery wartościowe 341.753 −2.454
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 33.926 0
9 Pozostałe aktywa 352.020 6.297
Aktywa razem 2.706.197 29.209
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 871.841 −4.748
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 845.255 4.432
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 134.722 2.187
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 491.780 −1.492
2.3 Depozyty terminowe 217.000 4.000
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 1.752 −263
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 1.480 126
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 108.874 21.365
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 98.807 22.282
5.2 Pozostałe zobowiązania 10.067 −917
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 118.930 1.200
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 1.969 −1.255
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 9.965 188
8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 9.965 188
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 55.942 0
10 Pozostałe pasywa 216.363 7.900
11 Różnice z wyceny 394.028 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 81.550 0
Pasywa razem 2.706.197 29.209

Kontakt z mediami