Menu

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 20 януари 2012 г.

24 януари 2012 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

Намалението с 1 млн. евро на показателя злато и вземания в злато (статия I от активите) през седмицата, която приключва на 20 януари 2012 г., отразява извършената продажба на златни монети от една централна банка от Евросистемата.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) отбелязва увеличение с 0,3 млрд. евро до 271,9 млрд. евро в резултат на извършените транзакции с клиенти, портфейлни транзакции и операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари (виж по-долу).

Операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари
Вальор Вид транзакция Сума с настъпващ падеж Нова сума
19 януари 2012 г. 7-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари 5,7 млрд. щатски долара 5,9 млрд. щатски долара

Транзакциите по предоставяне на ликвидност са извършени от Евросистемата във връзка с временното реципрочно валутно споразумение (суап линия), сключено от Европейската централна банка със Системата на Федералния резерв.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват намаление с 2,5 млрд. евро до 341,8 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия I от пасивите) намаляват с 4,7 млрд. евро до 871,8 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) се увеличават с 22,3 млрд. евро до 98,8 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва увеличение с 12,2 млрд. евро до 121,2 млрд. евро. На 18 януари 2012 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 110,9 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 126,9 млрд. евро. На същата дата настъпи падежът на срочни депозити в размер на 213 млрд. евро и бяха набрани нови депозити в размер на 217 млрд. евро. Също така на 18 януари 2012 г., сряда, настъпи падежът на операция по дългосрочно рефинансиране в размер на 41,2 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 38,7 млрд. евро.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) възлиза на 3,3 млрд. евро (при 2,4 млрд. евро през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 491,8 млрд. евро (при 493,3 млрд. евро през предходната седмица).

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), отбелязват увеличение с 3,4 млрд. евро до 282,2 млрд. евро. Това увеличение се дължи на заплатените покупки по програмата за пазарите на ценни книжа и втората програма за закупуване на обезпечени облигации, както и на изплащането на ценни книжа по програмата за пазарите на ценни книжа и първата програма за закупуване на обезпечени облигации. Така през седмицата, която приключва на 20 януари 2012 г., стойността на общите покупки по програмата за пазарите на ценни книжа е в размер на 219 млрд. евро, а тази на държаните портфейли по първата и втората програма за закупуване на обезпечени облигации – съответно 58 млрд. евро и 5,1 млрд. евро. И трите портфейла се отчитат като притежавани до падеж.

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.1 от пасивите) се отчита увеличение от 2,2 млрд. евро до 134,7 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 423 450 −1
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 245 306 −719
2.1 Вземания от МВФ 85 657 −1
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 159 648 −718
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 94 514 −29
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 25 732 2 243
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 25 732 2 243
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 831 730 14 475
5.1 Основни операции по рефинансиране 126 877 15 997
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 701 478 −2 416
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 3 323 936
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 53 −41
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 75 550 6 016
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 623 968 926
7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 282 215 3 380
7.2 Други ценни книжа 341 753 −2 454
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 33 926 0
9 Други активи 352 020 6 297
Общо активи 2 706 197 29 209
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 871 841 −4 748
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 845 255 4 432
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 134 722 2 187
2.2 Депозитно улеснение 491 780 −1 492
2.3 Срочни депозити 217 000 4 000
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 1 752 −263
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 1 480 126
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 108 874 21 365
5.1 Сектор „Държавно управление“ 98 807 22 282
5.2 Други задължения 10 067 −917
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 118 930 1 200
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 1 969 −1 255
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 9 965 188
8.1 Депозити, салда и други задължения 9 965 188
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 55 942 0
10 Други задължения 216 363 7 900
11 Сметки за преоценка 394 028 0
12 Капитал и резерви 81 550 0
Общо пасиви 2 706 197 29 209

Данни за контакт за медиите