Možnosti iskanja
Home Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 20. januarja 2012

24. januar 2012

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 20. januarja 2012, se je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) zmanjšalo za 1 milijon EUR, kar je posledica prodaje zlatih kovancev ene centralne banke Eurosistema.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij ter operacij povečevanja likvidnosti v ameriških dolarjih (glej spodaj) povečalo za 0,3 milijarde EUR na 271,9 milijarde EUR.

Likvidnostne operacije v ameriških dolarjih
Datum valutacije Vrsta transakcije Zapadli znesek Novi znesek
19. januar 2012 7-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih 5,7 mrd USD 5,9 mrd USD

Transakcije za povečevanje likvidnosti je Eurosistem izvedel na osnovi dogovora o začasnih povratnih valutnih zamenjavah (zamenjalna linija) med Evropsko centralno banko in ameriško centralno banko.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se zmanjšala za 2,5 milijarde EUR na 341,8 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je zmanjšala za 4,7 milijarde EUR na 871,8 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se povečale za 22,3 milijarde EUR na 98,8 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je povečalo za 12,2 milijarde EUR na 121,2 milijarde EUR. V sredo, 18. januarja 2012, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 110,9 milijarde EUR, poravnana je bila nova v višini 126,9 milijarde EUR. Na isti dan so zapadle vezane vloge v višini 213 milijard EUR, zbrane pa so bile nove vloge v višini 217 milijard EUR. Prav tako v sredo, 18. januarja 2012, je zapadla operacija dolgoročnejšega refinanciranja v višini 41,2 milijarde EUR, poravnana je bila nova v višini 38,7 milijarde EUR.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 3,3 milijarde EUR (v primerjavi z 2,4 milijarde EUR prejšnji teden), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa 491,8 milijarde EUR (v primerjavi z 493,3 milijarde EUR prejšnji teden).

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se povečala za 3,4 milijarde EUR na 282,2 milijarde EUR. Povečanje je rezultat poravnanih nakupov v okviru programa v zvezi s trgi vrednostnih papirjev in drugega programa nakupa kritih obveznic ter zapadlosti vrednostnih papirjev v okviru programa v zvezi s trgi vrednostnih papirjev in prvega programa nakupa kritih obveznic. Tako je v tednu, ki se je končal 20. januarja 2012, vrednost akumuliranih nakupov v okviru programa v zvezi s trgi vrednostnih papirjev znašala 219 milijard EUR, vrednost portfelja v okviru prvega programa nakupov kritih obveznic je znašala 58 milijard EUR, v okviru drugega programa pa 5,1 milijarde EUR. Vsi trije portfelji se vodijo kot naložbe v imetju do zapadlosti.

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) povečalo za 2,2 milijarde EUR na 134,7 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 423.450 −1
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 245.306 −719
2.1 Terjatve do MDS 85.657 −1
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 159.648 −718
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 94.514 −29
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 25.732 2.243
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 25.732 2.243
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 831.730 14.475
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 126.877 15.997
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 701.478 −2.416
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 3.323 936
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 53 −41
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 75.550 6.016
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 623.968 926
7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 282.215 3.380
7.2 Drugi vrednostni papirji 341.753 −2.454
8 Dolg širše države v EUR 33.926 0
9 Druga sredstva 352.020 6.297
Skupaj sredstva 2.706.197 29.209
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 871.841 −4.748
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 845.255 4.432
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 134.722 2.187
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 491.780 −1.492
2.3 Vezane vloge 217.000 4.000
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 1.752 −263
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 1.480 126
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 108.874 21.365
5.1 Širša država 98.807 22.282
5.2 Druge obveznosti 10.067 −917
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 118.930 1.200
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 1.969 −1.255
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 9.965 188
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 9.965 188
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 55.942 0
10 Druge obveznosti 216.363 7.900
11 Računi prevrednotenja 394.028 0
12 Kapital in rezerve 81.550 0
Skupaj obveznosti 2.706.197 29.209
KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije