Menu

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 20 januari 2012

24 januari 2012

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Under den vecka som slutade den 20 januari 2012 motsvarade minskningen på 1 miljon EUR i guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) försäljningen av guldmynt av en centralbank i Eurosystemet.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) ökade med 0,3 miljarder EUR till 271,9 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner och likvidiserande transaktioner i USD (se nedan).

Likvidiserande transaktioner i USD
Valutadag Typ av transaktion Förfallobelopp Nytt belopp
19 januari 2012 7-dagars likvidiserande reverserad transaktion i USD 5,7 miljarder USD 5,9 miljarder USD

De likvidiserande transaktionerna genomfördes av Eurosystemet i samband med det temporära ömsesidiga sedelfondsarrangemang (swappavtal) som Europeiska centralbanken har med Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av andra värdepapper än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) minskade med 2,5 miljarder EUR till 341,8 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) minskade med 4,7 miljarder EUR till 871,8 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) ökade med 22,3 miljarder EUR till 98,8 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) ökade med 12,2 miljarder EUR till 121,2 miljarder EUR. Onsdagen den 18 januari 2012 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 110,9 miljarder EUR och ersattes med en ny på 126,9 miljarder EUR. Samma dag förföll inlåning med fast löptid till ett belopp av 213 miljarder EUR och ny inlåning erhölls, till ett belopp av 217 miljarder EUR. Onsdagen den 18 januari 2012 förföll en långfristig refinansieringstransaktion på 41,2 miljarder EUR och ersattes med en ny på 38,7 miljarder EUR.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var 3,3 miljarder EUR (jämfört med 2,4 miljarder EUR föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 491,8 miljarder EUR (jämfört med 493,3 miljarder EUR föregående vecka).

Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) ökade med 3,4 miljarder EUR till 282,2 miljarder EUR. Denna ökning berodde på avvecklade köp inom värdepappersprogrammet och det andra programmet för köp av säkerställda obligationer, samt inlösen av värdepapper inom värdepappersprogrammet och det första programmet för köp av säkerställda obligationer. Under den vecka som slutade den 20 januari 2012 uppgick således värdet på ackumulerade köp i värdepappersprogrammet till 219 miljarder EUR medan värdet på ackumulerade köp i portföljerna för det första och andra programmet för köp av säkerställda obligationer uppgick till 58 miljarder EUR respektive 5,1 miljarder EUR. Alla tre portföljerna beräknas på basis av att de hålls till förfallodagen.

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner ökade ställningen för kreditinstituts löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 2,2 miljarder EUR till 134,7 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 423.450 −1
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 245.306 −719
2.1 Fordringar på IMF 85.657 −1
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 159.648 −718
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 94.514 −29
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 25.732 2.243
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 25.732 2.243
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 831.730 14.475
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 126.877 15.997
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 701.478 −2.416
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 3.323 936
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 53 −41
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 75.550 6.016
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 623.968 926
7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 282.215 3.380
7.2 Andra värdepapper 341.753 −2.454
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 33.926 0
9 Övriga tillgångar 352.020 6.297
Summa tillgångar 2.706.197 29.209
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 871.841 −4.748
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 845.255 4.432
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 134.722 2.187
2.2 Inlåningsfacilitet 491.780 −1.492
2.3 Inlåning med fast löptid 217.000 4.000
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 1.752 −263
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 1.480 126
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 108.874 21.365
5.1 Offentliga sektorn 98.807 22.282
5.2 Övriga skulder 10.067 −917
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 118.930 1.200
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 1.969 −1.255
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 9.965 188
8.1 Inlåning och övriga skulder 9.965 188
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 55.942 0
10 Övriga skulder 216.363 7.900
11 Värderegleringskonton 394.028 0
12 Eget kapital 81.550 0
Summa skulder 2.706.197 29.209

Kontakt för media