Menu

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2012. gada 20. janvārī

2012.24.01.

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2012. gada 20. janvārī, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) samazinājās par 1 milj. euro, vienai Eurosistēmas centrālajai bankai pārdodot zelta monētas.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu un likviditāti palielinošo operāciju ASV dolāros (sk. tālāk) rezultātā palielinājās par 0.3 mljrd. euro (līdz 271.9 mljrd. euro).

Likviditātes operācijas ASV dolāros
Valutēšanas datums Darījuma veids Dzēstā darījuma apjoms Jaunā darījuma apjoms
2012. gada 19. janvāris Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 7 dienas 5.7 mljrd. ASV dolāru 5.9 mljrd. ASV dolāru

Likviditāti palielinošos darījumus Eurosistēma veica saistībā ar pagaidu savstarpējo vienošanos par valūtas darījumiem (mijmaiņas darījumu līniju) starp Eiropas Centrālo banku un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms samazinājās par 2.5 mljrd. euro (līdz 341.8 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) samazinājās par 4.7 mljrd. euro (līdz 871.8 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) pieauga par 22.3 mljrd. euro (līdz 98.8 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) pieauga par 12.2 mljrd. euro (līdz 121.2 mljrd. euro). Trešdien, 2012. gada 18. janvārī, galvenajai refinansēšanas operācijai 110.9 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 126.9 mljrd. euro apmērā. Tajā pašā dienā termiņnoguldījumiem 213 mljrd. euro apjomā pienāca termiņš un tika piesaistīti jauni noguldījumi 217 mljrd. euro apjomā. Trešdien, 2012. gada 18. janvārī, ilgāka termiņa refinansēšanas operācijai 41.2 mljrd. euro apmērā arī pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna ilgāka termiņa refinansēšanas operācija 38.7 mljrd. euro apmērā.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 3.3 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 2.4 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 491.8 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 493.3 mljrd. euro).

Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 3.4 mljrd. euro (līdz 282.2 mljrd. euro). Šo pieaugumu veidoja "Vērtspapīru tirgu programmas" ietvaros veikto pirkumu un otrās "Nodrošināto obligāciju iegādes programmas" ietvaros veikto pirkumu, kā arī "Vērtspapīru tirgu programmas" ietvaros un pirmās "Nodrošināto obligāciju iegādes programmas" ietvaros dzēsto vērtspapīru rezultāts. Tādējādi nedēļā, kas beidzās 2012. gada 20. janvārī, "Vērtspapīru tirgu programmas" ietvaros veikto pirkumu kopējā vērtība sasniedza 219 mljrd. euro, savukārt pirmās un otrās "Nodrošināto obligāciju iegādes programmas" portfeļu vērtība sasniedza attiecīgi 58 mljrd. euro un 5.1 mljrd. euro. Visi trīs portfeļi uzskaitīti kā līdz termiņa beigām turētie vērtspapīri.

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) palielinājās par 2.2 mljrd. euro (līdz 134.7 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 423,450 −1
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 245,306 −719
2.1 SVF debitoru parādi 85,657 −1
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 159,648 −718
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 94,514 −29
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 25,732 2,243
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 25,732 2,243
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 831,730 14,475
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 126,877 15,997
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 701,478 −2,416
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 3,323 936
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 53 −41
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 75,550 6,016
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 623,968 926
7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 282,215 3,380
7.2 Pārējie vērtspapīri 341,753 −2,454
8 Valdības parāds euro 33,926 0
9 Pārējie aktīvi 352,020 6,297
Kopā aktīvi 2,706,197 29,209
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 871,841 −4,748
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 845,255 4,432
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 134,722 2,187
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 491,780 −1,492
2.3 Termiņnoguldījumi 217,000 4,000
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 1,752 −263
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 1,480 126
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 108,874 21,365
5.1 Saistības pret valdību 98,807 22,282
5.2 Pārējās saistības 10,067 −917
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 118,930 1,200
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 1,969 −1,255
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 9,965 188
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 9,965 188
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 55,942 0
10 Pārējās saistības 216,363 7,900
11 Pārvērtēšanas konti 394,028 0
12 Kapitāls un rezerves 81,550 0
Kopā pasīvi 2,706,197 29,209

Kontaktinformācija presei