Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika Euro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 15. júlu 2011

19. júla 2011

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 15. júla 2011 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) nezmenil.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií zvýšila o 0,9 mld. EUR na 178,4 mld. EUR.

Objem obchodovateľných cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné, ako sú účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív), sa znížil o 0,7 mld. EUR na 351,2 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) sa zvýšila o 1,7 mld. EUR na 853,4 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) vzrástol o 2,3 mld. EUR na 67,0 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa zvýšil o 86,5 mld. EUR na 379,9 mld. EUR. V stredu 13. júla 2011 bola splatná hlavná refinančná operácia v hodnote 120,0 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v hodnote 153,6 mld. EUR. V ten istý deň bola splatná dlhodobejšia refinančná operácia v hodnote 69,4 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v hodnote 67,8 mld. EUR. V stredu 13. júla 2011 boli splatné aj termínované vklady vo výške 74 mld. EUR a boli prijaté nové v rovnakej výške so splatnosťou jeden týždeň.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) bol takmer nulový (podobne ako v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 10,3 mld. EUR (v porovnaní so 65,7 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa v dôsledku splatenia cenných papierov nakúpených v rámci programu nákupu krytých dlhopisov znížil o 0,2 mld. EUR na 134,2 mld. EUR. V týždni končiacom sa 15. júla 2011 tak hodnota akumulovaných nákupov v rámci programu pre trhy s cennými papiermi predstavovala 74,2 mld. EUR a hodnota portfólia programu nákupu krytých dlhopisov predstavovala 60,0 mld. EUR. Obe portfóliá sa vykazujú ako držané do splatnosti.

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií zvýšil o 84,8 mld. EUR na 242,4 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 363 252 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 217 439 1 119
2.1 Pohľadávky voči MMF 75 604 1 323
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 141 835 −204
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 23 204 −569
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 19 992 915
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 19 992 915
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 465 156 31 908
5.1 Hlavné refinančné operácie 153 597 33 573
5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 311 509 −1 655
5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
5.5 Jednodňové refinančné operácie 29 24
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 21 −34
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 52 431 6 610
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 485 360 −848
7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 134 184 −165
7.2 Ostatné cenné papiere 351 176 −683
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 33 944 0
9 Ostatné aktíva 296 416 −1 442
Úhrn aktív 1 957 194 37 692
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 853 418 1 663
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 327 630 30 256
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 242 399 84 837
2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 10 254 −55 433
2.3 Termínované vklady 74 000 0
2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 977 852
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 4 373 −1 669
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 74 882 2 384
5.1 Verejná správa 67 036 2 257
5.2 Ostatné záväzky 7 847 127
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 38 867 1 771
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 3 232 1 298
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 6 885 −1 657
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 6 885 −1 657
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 52 170 0
10 Ostatné pasíva 197 599 3 646
11 Účty precenenia 316 657 0
12 Kapitál a rezervy 81 480 0
Úhrn pasív 1 957 194 37 692
KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá