Kryteria wyszukiwania
Home Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 15 lipca 2011 r.

19 lipca 2011 r.

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 15 lipca 2011 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) nie zmienił się.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) wzrosła o 0,9 mld euro do poziomu 178,4 mld euro w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) zmalały o 0,7 mld euro do poziomu 351,2 mld euro. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) zwiększył się o 1,7 mld euro do poziomu 853,4 mld euro. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) wzrosły o 2,3 mld euro do poziomu 67,0 mld euro.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) wzrósł o 86,5 mld euro do poziomu 379,9 mld euro. W środę 13 lipca 2011 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 120,0 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 153,6 mld euro. Tego samego dnia przypadł termin zapadalności dłuższej operacji refinansującej w kwocie 69,4 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 67,8 mld euro. Również w środę 13 lipca 2011 r. przypadł termin zapadalności depozytów terminowych na kwotę 74 mld euro i przyjęto nowe depozyty na taką samą kwotę, z terminem tygodniowym.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) było bliskie zera (podobnie jak w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 10,3 mld euro (wobec 65,7 mld euro w poprzednim tygodniu).

Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) zmalały o 0,2 mld euro do poziomu 134,2 mld euro. Spadek ten wynikał z wykupu papierów wartościowych zakupionych w ramach programu skupu obligacji zabezpieczonych. W związku z tym w tygodniu zakończonym 15 lipca 2011 r. skumulowana wartość zakupów w ramach programu dotyczącego rynków papierów wartościowych wyniosła 74,2 mld euro, a wartość portfela programu skupu obligacji zabezpieczonych wyniosła 60,0 mld euro. Oba portfele wykazuje się jako utrzymywane do terminu zapadalności.

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich transakcji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) wzrósł o 84,8 mld euro do poziomu 242,4 mld euro.

Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 363.252 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 217.439 1.119
2.1 Należności od MFW 75.604 1.323
2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 141.835 −204
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 23.204 −569
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 19.992 915
4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 19.992 915
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 465.156 31.908
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 153.597 33.573
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 311.509 −1.655
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym 29 24
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 21 −34
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 52.431 6.610
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 485.360 −848
7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 134.184 −165
7.2 Pozostałe papiery wartościowe 351.176 −683
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 33.944 0
9 Pozostałe aktywa 296.416 −1.442
Aktywa razem 1.957.194 37.692
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 853.418 1.663
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 327.630 30.256
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 242.399 84.837
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 10.254 −55.433
2.3 Depozyty terminowe 74.000 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 977 852
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 4.373 −1.669
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 74.882 2.384
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 67.036 2.257
5.2 Pozostałe zobowiązania 7.847 127
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 38.867 1.771
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 3.232 1.298
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 6.885 −1.657
8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 6.885 −1.657
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 52.170 0
10 Pozostałe pasywa 197.599 3.646
11 Różnice z wyceny 316.657 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 81.480 0
Pasywa razem 1.957.194 37.692
KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami