Menu

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 15 юли 2011 г.

19 юли 2011 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

През седмицата, която приключва на 15 юли 2011 г., показателят злато и вземания в злато (статия 1 от активите) остава непроменен.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) се повишава с 0,9 млрд. евро до 178,4 млрд. евро в резултат на извършените транзакции с клиенти и портфейлни транзакции.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват намаление с 0,7 млрд. евро до 351,2 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия I от пасивите) се увеличават с 1,7 млрд. евро до 853,4 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) се увеличават с 2,3 млрд. евро до 67,0 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва увеличение с 86,5 млрд. евро до 379,9 млрд. евро. На 13 юли 2011 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 120,0 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 153,6 млрд. евро. В същия ден настъпи падежът на операция по дългосрочно рефинансиране в размер на 69,4 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 67,8 млрд. евро. Също в сряда, 13 юли 2011 г., настъпи падежът на срочни депозити в размер на 74 млрд. евро и бяха набрани нови едноседмични депозити в същия размер.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) е с почти нулева стойност (при приблизително същата стойност през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 10,3 млрд. евро (при 65,7 млрд. евро през предходната седмица).

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), отбелязват намаление с 0,2 млрд. евро до 134,2 млрд. евро. Това намаление се дължи на изплащането на ценни книжа, закупени по програмата за закупуване на обезпечени облигации. Така през седмицата, която приключва на 15 юли 2011 г., стойността на общите покупки по програмата за пазарите на ценни книжа и на държания портфейл по програмата за закупуване на обезпечени облигации достига съответно 74,2 млрд. евро и 60,0 млрд. евро. И двата портфейла се отчитат като притежавани до падеж.

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.1 от пасивите) се отчита увеличение от 84,8 млрд. евро до 242,4 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 363 252 0
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 217 439 1 119
2.1 Вземания от МВФ 75 604 1 323
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 141 835 −204
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 23 204 −569
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 19 992 915
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 19 992 915
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 465 156 31 908
5.1 Основни операции по рефинансиране 153 597 33 573
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 311 509 −1 655
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 29 24
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 21 −34
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 52 431 6 610
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 485 360 −848
7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 134 184 −165
7.2 Други ценни книжа 351 176 −683
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 33 944 0
9 Други активи 296 416 −1 442
Общо активи 1 957 194 37 692
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 853 418 1 663
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 327 630 30 256
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 242 399 84 837
2.2 Депозитно улеснение 10 254 −55 433
2.3 Срочни депозити 74 000 0
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 977 852
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 4 373 −1 669
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 74 882 2 384
5.1 Сектор „Държавно управление“ 67 036 2 257
5.2 Други задължения 7 847 127
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 38 867 1 771
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 3 232 1 298
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 6 885 −1 657
8.1 Депозити, салда и други задължения 6 885 −1 657
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 52 170 0
10 Други задължения 197 599 3 646
11 Сметки за преоценка 316 657 0
12 Капитал и резерви 81 480 0
Общо пасиви 1 957 194 37 692

Данни за контакт за медиите