Menu

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 15 juli 2011

19 juli 2011

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Den vecka som slutade den 15 juli 2011 var posten guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) oförändrad.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) ökade med 0,9 miljarder EUR till 178,4 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner.

Eurosystemets innehav av andra värdepapper än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) minskade med 0,7 miljarder EUR till 351,2 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) ökade med 1,7 miljarder EUR till 853,4 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) ökade med 2,3 miljarder EUR till 67,0 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) ökade med 86,5 miljarder EUR till 379,9 miljarder EUR. Onsdagen den 13 juli 2011 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 120,0 miljarder EUR och ersattes med en ny på 153,6 miljarder EUR. Samma dag förföll en långfristig refinansieringstransaktion på 69,4 miljarder EUR och ersattes med en ny på 67,8 miljarder EUR. Onsdagen den 13 juli 2011 förföll även inlåning med fast löptid till ett belopp på 74 miljarder EUR och ny inlåning, till samma belopp, med en löptid på en vecka, erhölls.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var nästan noll (ungefär som föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 10,3 miljarder EUR (jämfört med 65,7 miljarder EUR föregående vecka).

Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) minskade med 0,2 miljarder EUR till 134,2 miljarder EUR. Minskningen berodde på inlösen av värdepapper anskaffade inom ramen för programmet för köp av säkerställda obligationer. Således uppgick värdet på ackumulerade köp i värdepappersprogrammet och i portföljen för programmet för köp av säkerställda obligationer till 74,2 miljarder EUR respektive 60,0 miljarder EUR den vecka som slutade den 15 juli 2011. Båda portföljerna beräknas på basis av att de hålls till förfallodagen.

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner ökade ställningen för kreditinstituts löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 84,8 miljarder EUR till 242,4 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 363.252 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 217.439 1.119
2.1 Fordringar på IMF 75.604 1.323
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 141.835 −204
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 23.204 −569
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 19.992 915
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 19.992 915
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 465.156 31.908
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 153.597 33.573
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 311.509 −1.655
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 29 24
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 21 −34
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 52.431 6.610
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 485.360 −848
7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 134.184 −165
7.2 Andra värdepapper 351.176 −683
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 33.944 0
9 Övriga tillgångar 296.416 −1.442
Summa tillgångar 1.957.194 37.692
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 853.418 1.663
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 327.630 30.256
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 242.399 84.837
2.2 Inlåningsfacilitet 10.254 −55.433
2.3 Inlåning med fast löptid 74.000 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 977 852
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 4.373 −1.669
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 74.882 2.384
5.1 Offentliga sektorn 67.036 2.257
5.2 Övriga skulder 7.847 127
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 38.867 1.771
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 3.232 1.298
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 6.885 −1.657
8.1 Inlåning och övriga skulder 6.885 −1.657
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 52.170 0
10 Övriga skulder 197.599 3.646
11 Värderegleringskonton 316.657 0
12 Eget kapital 81.480 0
Summa skulder 1.957.194 37.692

Kontakt för media