Menu

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 15. juli 2011

19. juli 2011

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 15. juli 2011, forblev guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) uændret.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) steg med 0,9 mia. euro til 178,4 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner.

Eurosystemets beholdninger af andre omsættelige værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) faldt med 0,7 mia. euro til 351,2 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) steg med 1,7 mia. euro til 853,4 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) steg med 2,3 mia. euro til 67,0 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) steg med 86,5 mia. euro til 379,9 mia. euro. Onsdag den 13. juli 2011 udløb en primær markedsoperation på 120,0 mia. euro, og en ny på 153,6 mia. euro blev afviklet. Samme dag udløb en langfristet markedsoperation på 69,4 mia. euro, og en ny på 67,8 mia. euro blev afviklet. Samme dag, onsdag den 13. juli 2011, udløb tidsindskud til en værdi af 74 mia. euro, og der var modtaget nye indskud med en løbetid på en uge til samme værdi.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) var praktisk taget nul (næsten det samme som i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 10,3 mia. euro (mod 65,7 mia. euro i ugen før).

Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) faldt med 0,2 mia. euro til 134,2 mia. euro. Dette fald skyldtes indfrielse af værdipapirer opkøbt under programmet til opkøb af covered bonds. I ugen, der sluttede den 15. juli 2011, udgjorde den samlede værdi af de akkumulerede opkøb under Securities Markets Programme og porteføljen i forbindelse med programmet til opkøb af covered bonds derfor henholdsvis 74,2 mia. euro og 60,0 mia. euro. Regnskabsmæssigt er begge porteføljer blevet behandlet som holdt-til-udløb.

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner steg kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 84,8 mia. euro til 242,4 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 363.252 0
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 217.439 1.119
2.1 Tilgodehavender hos IMF 75.604 1.323
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 141.835 −204
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 23.204 −569
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 19.992 915
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 19.992 915
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 465.156 31.908
5.1 Primære markedsoperationer 153.597 33.573
5.2 Langfristede markedsoperationer 311.509 −1.655
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 29 24
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 21 −34
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 52.431 6.610
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 485.360 −848
7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 134.184 −165
7.2 Andre værdipapirer 351.176 −683
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 33.944 0
9 Andre aktiver 296.416 −1.442
Aktiver i alt 1.957.194 37.692
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 853.418 1.663
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 327.630 30.256
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 242.399 84.837
2.2 Indlånsfacilitet 10.254 −55.433
2.3 Indskud med fast løbetid 74.000 0
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 977 852
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 4.373 −1.669
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 74.882 2.384
5.1 Offentlig forvaltning og service 67.036 2.257
5.2 Andre forpligtelser 7.847 127
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 38.867 1.771
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 3.232 1.298
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 6.885 −1.657
8.1 Indlån og andre forpligtelser 6.885 −1.657
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 52.170 0
10 Andre forpligtelser 197.599 3.646
11 Revalueringskonti 316.657 0
12 Kapital og reserver 81.480 0
Passiver i alt 1.957.194 37.692

Medie- og pressehenvendelser