Menu

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2011. gada 15. jūlijā

2011. gada 19. jūlijā

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2011. gada 15. jūlijā, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) nemainījās.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu rezultātā palielinājās par 0.9 mljrd. euro (līdz 178.4 mljrd. euro).

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms samazinājās par 0.7 mljrd. euro (līdz 351.2 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) pieauga par 1.7 mljrd. euro (līdz 853.4 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) pieauga par 2.3 mljrd. euro (līdz 67.0 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) pieauga par 86.5 mljrd. euro (līdz 379.9 mljrd. euro). Trešdien, 2011. gada 13. jūlijā, galvenajai refinansēšanas operācijai 120.0 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 153.6 mljrd. euro apmērā. Tajā pašā dienā ilgāka termiņa refinansēšanas operācijai 69.4 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna ilgāka termiņa refinansēšanas operācija 67.8 mljrd. euro apmērā. Trešdien, 2011. gada 13. jūlijā, arī termiņnoguldījumiem 74 mljrd. euro apmērā pienāca termiņš un tika piesaistīti jauni noguldījumi tādā pašā apjomā ar termiņu 1 nedēļa.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms faktiski bija nulle (aptuveni tāds pats kā iepriekšējā nedēļā), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 10.3 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 65.7 mljrd. euro).

Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms samazinājās par 0.2 mljrd. euro (līdz 134.2 mljrd. euro). Šāds samazinājums radās, pienākot "Nodrošināto obligāciju pirkšanas programmas" ietvaros iegādāto vērtspapīru dzēšanas termiņam. Tādējādi nedēļā, kas beidzās 2011. gada 15. jūlijā, "Vērtspapīru tirgu programmas" ietvaros veikto pirkumu vērtība un "Nodrošināto obligāciju pirkšanas programmas" portfeļa vērtība sasniedza attiecīgi 74.2 mljrd. euro un 60.0 mljrd. euro. Abi portfeļi tiek uzskaitīti kā līdz termiņa beigām turētie vērtspapīri.

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) palielinājās par 84.8 mljrd. euro (līdz 242.4 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 363,252 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 217,439 1,119
2.1 SVF debitoru parādi 75,604 1,323
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 141,835 −204
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 23,204 −569
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 19,992 915
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 19,992 915
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 465,156 31,908
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 153,597 33,573
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 311,509 −1,655
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 29 24
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 21 −34
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 52,431 6,610
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 485,360 −848
7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 134,184 −165
7.2 Pārējie vērtspapīri 351,176 −683
8 Valdības parāds euro 33,944 0
9 Pārējie aktīvi 296,416 −1,442
Kopā aktīvi 1,957,194 37,692
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 853,418 1,663
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 327,630 30,256
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 242,399 84,837
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 10,254 −55,433
2.3 Termiņnoguldījumi 74,000 0
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 977 852
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 4,373 −1,669
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 74,882 2,384
5.1 Saistības pret valdību 67,036 2,257
5.2 Pārējās saistības 7,847 127
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 38,867 1,771
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 3,232 1,298
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 6,885 −1,657
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 6,885 −1,657
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 52,170 0
10 Pārējās saistības 197,599 3,646
11 Pārvērtēšanas konti 316,657 0
12 Kapitāls un rezerves 81,480 0
Kopā pasīvi 1,957,194 37,692

Kontaktinformācija presei