Menu

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 15 juli 2011

19 juli 2011

Posten die niet verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 15 juli 2011 bleef de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) onveranderd.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) steeg met EUR 0,9 miljard naar EUR 178,4 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.2) daalden met EUR 0,7 miljard naar EUR 351,2 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) steeg met EUR 1,7 miljard naar EUR 853,4 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) stegen met EUR 2,3 miljard naar EUR 67,0 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) steeg met EUR 86,5 miljard naar EUR 379,9 miljard. Op woensdag 13 juli 2011 verviel een basisherfinancieringstransactie van EUR 120,0 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 153,6 miljard verrekend. Op dezelfde dag verviel een langerlopende herfinancieringstransactie van EUR 69,4 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 67,8 miljard verrekend. Eveneens op woensdag 13 juli 2011 vervielen termijndeposito’s ter waarde van EUR 74 miljard en werden nieuwe deposito’s ter waarde van hetzelfde bedrag, met een looptijd van één week, aangetrokken.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was vrijwel nihil (ongeveer hetzelfde als in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 10,3 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 65,7 miljard in de voorafgaande week).

De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) daalden met EUR 0,2 miljard naar EUR 134,2 miljard. Deze daling was het gevolg van de aflossing van in het kader van het programma voor de aankoop van gedekte obligaties aangekochte effecten. In de week die eindigde op 15 juli 2011 bedroeg de waarde van de gecumuleerde aankopen in het kader van het Programma voor de effectenmarkten (“Securities Markets Programme”) en die van de portefeuille in het kader van het aankoopprogramma van gedekte obligaties derhalve in totaal respectievelijk EUR 74,2 miljard en EUR 60,0 miljard. Beide portefeuilles worden geboekt als waardepapieren die tot de vervaldatum worden aangehouden.

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties steeg de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 84,8 miljard naar EUR 242,4 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 363.252 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 217.439 1.119
2.1 Vorderingen op het IMF 75.604 1.323
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 141.835 −204
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 23.204 −569
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 19.992 915
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 19.992 915
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 465.156 31.908
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 153.597 33.573
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 311.509 −1.655
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 29 24
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 21 −34
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 52.431 6.610
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 485.360 −848
7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 134.184 −165
7.2 Overige waardepapieren 351.176 −683
8 Overheidsschuld, luidende in euro 33.944 0
9 Overige activa 296.416 −1.442
Totaal activa 1.957.194 37.692
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 853.418 1.663
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 327.630 30.256
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 242.399 84.837
2.2 Depositofaciliteit 10.254 −55.433
2.3 Termijndeposito's 74.000 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 977 852
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 4.373 −1.669
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 74.882 2.384
5.1 Overheid 67.036 2.257
5.2 Overige verplichtingen 7.847 127
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 38.867 1.771
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 3.232 1.298
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 6.885 −1.657
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 6.885 −1.657
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 52.170 0
10 Overige passiva 197.599 3.646
11 Herwaarderingsrekeningen 316.657 0
12 Kapitaal en reserves 81.480 0
Totaal passiva 1.957.194 37.692

Contactpersonen voor de media