Menu

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 15. červenci 2011

19. července 2011

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 15. července 2011 zůstal objem zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) beze změny.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se v důsledku klientských a portfoliových transakcí zvýšil o 0,9 mld. EUR na 178,4 mld. EUR.

Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) poklesl o 0,7 mld. EUR na 351,2 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se zvýšila o 1,7 mld. EUR na 853,4 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) vzrostl o 2,3 mld. EUR na 67,0 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) se zvýšil o 86,5 mld. EUR na 379,9 mld. EUR. Ve středu 13. července 2011 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 120,0 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 153,6 mld. EUR. V tentýž den byla splatná dlouhodobější refinanční operace o objemu 69,4 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 67,8 mld. EUR. Rovněž ve středu 13. července 2011 byly splatné termínované vklady o objemu 74 mld. EUR a byly přijaty nové vklady ve stejné výši se splatností jeden týden.

Mezní zápůjční facilita (položka 5.5 na straně aktiv) zůstala prakticky nevyužita (obdobně jako během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 10,3 mld. EUR (oproti 65,7 mld. EUR během předchozího týdne).

Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) poklesl o 0,2 mld. EUR na 134,2 mld. EUR. Tento pokles byl způsoben splacením cenných papírů koupených v rámci programu nákupu krytých dluhopisů. V týdnu končícím 15. července 2011 tedy činila hodnota akumulovaných nákupů v rámci programu pro trhy s cennými papíry 74,2 mld. EUR a hodnota portfolia drženého v rámci programu nákupu krytých dluhopisů 60,0 mld. EUR. Obě portfolia jsou vykázána jako cenné papíry držené do splatnosti.

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí vzrostl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 84,8 mld. EUR na 242,4 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 363 252 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 217 439 1 119
2.1 Pohledávky za MMF 75 604 1 323
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 141 835 −204
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 23 204 −569
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 19 992 915
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 19 992 915
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 465 156 31 908
5.1 Hlavní refinanční operace 153 597 33 573
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 311 509 −1 655
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 29 24
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 21 −34
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 52 431 6 610
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 485 360 −848
7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 134 184 −165
7.2 Ostatní cenné papíry 351 176 −683
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 33 944 0
9 Ostatní aktiva 296 416 −1 442
Aktiva celkem 1 957 194 37 692
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 853 418 1 663
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 327 630 30 256
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 242 399 84 837
2.2 Vkladová facilita 10 254 −55 433
2.3 Termínované vklady 74 000 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 977 852
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 4 373 −1 669
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 74 882 2 384
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 67 036 2 257
5.2 Ostatní závazky 7 847 127
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 38 867 1 771
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 3 232 1 298
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 6 885 −1 657
8.1 Vklady a ostatní závazky 6 885 −1 657
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 52 170 0
10 Ostatní pasiva 197 599 3 646
11 Účty přecenění 316 657 0
12 Kapitál a rezervní fondy 81 480 0
Pasiva celkem 1 957 194 37 692

Kontakty pro média