Menu

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 15. julija 2011

19. julij 2011

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 15. julija 2011, je ostalo stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) nespremenjeno.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij povečalo za 0,9 milijarde EUR na 178,4 milijarde EUR.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se zmanjšala za 0,7 milijarde EUR na 351,2 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je povečala za 1,7 milijarde EUR na 853,4 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se povečale za 2,3 milijarde EUR na 67,0 milijard EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in°4) se je povečalo za 86,5 milijarde EUR na 379,9 milijarde EUR. V sredo, 13. julija 2011, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 120,0 milijard EUR, poravnana je bila nova v višini 153,6 milijarde EUR. Na isti dan je zapadla operacija dolgoročnejšega refinanciranja v višini 69,4 milijarde EUR, poravnana je bila nova v višini 67,8 milijarde EUR. Ravno tako v sredo, 13. julija 2011, so zapadle vezane vloge v višini 74 milijard EUR, zbrane pa so bile nove vloge v enakem znesku z zapadlostjo en teden.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je bila skoraj enaka nič (približno enako kot prejšnji teden), medtem ko je uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) znašala 10,3 milijarde EUR (v primerjavi s 65,7 milijarde EUR prejšnji teden).

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se zmanjšala za 0,2 milijarde EUR na 134,2 milijarde EUR. Zmanjšanje je bilo posledica unovčenja vrednostnih papirjev, kupljenih v okviru programa nakupa kritih obveznic. V tednu, ki se je končal 15. julija 2011, je tako vrednost akumuliranih nakupov v okviru programa v zvezi s trgi vrednostnih papirjev znašala 74,2 milijarde EUR, vrednost nakupov v okviru programa nakupa kritih obveznic pa 60,0 milijard EUR. Oba portfelja se vodita kot naložbe v imetju do zapadlosti.

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) povečalo za 84,8 milijarde EUR na 242,4 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 363.252 0
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 217.439 1.119
2.1 Terjatve do MDS 75.604 1.323
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 141.835 −204
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 23.204 −569
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 19.992 915
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 19.992 915
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 465.156 31.908
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 153.597 33.573
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 311.509 −1.655
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 29 24
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 21 −34
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 52.431 6.610
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 485.360 −848
7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 134.184 −165
7.2 Drugi vrednostni papirji 351.176 −683
8 Dolg širše države v EUR 33.944 0
9 Druga sredstva 296.416 −1.442
Skupaj sredstva 1.957.194 37.692
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 853.418 1.663
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 327.630 30.256
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 242.399 84.837
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 10.254 −55.433
2.3 Vezane vloge 74.000 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 977 852
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 4.373 −1.669
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 74.882 2.384
5.1 Širša država 67.036 2.257
5.2 Druge obveznosti 7.847 127
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 38.867 1.771
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 3.232 1.298
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 6.885 −1.657
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 6.885 −1.657
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 52.170 0
10 Druge obveznosti 197.599 3.646
11 Računi prevrednotenja 316.657 0
12 Kapital in rezerve 81.480 0
Skupaj obveznosti 1.957.194 37.692

Stiki za medije