Menu

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 8. júlu 2011

12. júla 2011

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 8. júla 2011 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) nezmenil.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií zvýšila o 0,8 mld. € na 177,4 mld. EUR.

Objem obchodovateľných cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné, ako sú účely menovej politiky, (položka 7.2 na strane aktív) sa zvýšil o 1,2 mld. EUR na 351,9 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) vzrástla o 2,6 mld. EUR na 851,8 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) sa znížil o 7,0 mld. EUR na 64,8 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa znížil o 61,0 mld. EUR na 293,4 mld. EUR. V stredu 6. júla 2011 bola splatná hlavná refinančná operácia v hodnote 141,5 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v hodnote 120,0 mld. EUR. V ten istý deň boli boli splatné aj termínované vklady vo výške 74 mld. EUR a boli prijaté nové v rovnakej výške so splatnosťou jeden týždeň.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) bol takmer nulový (v porovnaní s 0,5 mld. EUR v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) dosiahol 65,7 mld. EUR (v porovnaní s 24,9 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa nezmenil. V týždni končiacom sa 8. júla 2011 tak hodnota akumulovaných nákupov v rámci programu pre trhy s cennými papiermi predstavovala 74,2 mld. EUR a hodnota portfólia programu nákupu krytých dlhopisov predstavovala 60,1 mld. EUR. Obe portfóliá sa vykazujú ako držané do splatnosti.

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií znížil o 58,7 mld. EUR na 157,6 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 363 252 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 216 320 309
2.1 Pohľadávky voči MMF 74 281 −1
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 142 040 310
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 23 773 516
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 19 078 −1 421
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 19 078 −1 421
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 433 248 −21 906
5.1 Hlavné refinančné operácie 120 024 −21 436
5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 313 163 0
5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
5.5 Jednodňové refinančné operácie 6 −498
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 55 29
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 45 822 656
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 486 208 1 197
7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 134 350 0
7.2 Ostatné cenné papiere 351 858 1 197
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 33 944 −49
9 Ostatné aktíva 297 858 −4 387
Úhrn aktív 1 919 501 −25 084
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 851 755 2 590
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 297 374 −19 538
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 157 562 −58 650
2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 65 687 40 785
2.3 Termínované vklady 74 000 0
2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 125 −1 673
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 6 042 956
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 72 498 −6 978
5.1 Verejná správa 64 779 −6 997
5.2 Ostatné záväzky 7 719 19
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 37 096 779
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 1 934 1 043
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 8 543 −1 050
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 8 543 −1 050
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 52 170 0
10 Ostatné pasíva 193 953 −2 886
11 Účty precenenia 316 657 0
12 Kapitál a rezervy 81 480 0
Úhrn pasív 1 919 501 −25 084

Kontakt pre médiá