Menu

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 8. julija 2011

12. julij 2011

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 8. julija 2011, je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) ostalo nespremenjeno.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij povečalo za 0,8 milijarde EUR na 177,4 milijarde EUR.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se povečala za 1,2 milijarde EUR na 351,9 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je povečala za 2,6 milijarde EUR na 851,8 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se zmanjšale za 7,0 milijarde EUR na 64,8 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je zmanjšalo za 61,0 milijarde EUR na 293,4 milijarde EUR. V sredo, 6. julija 2011, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 141,5 milijarde EUR, poravnana je bila nova v višini 120,0 milijarde EUR. Na isti dan so zapadle vezane vloge v višini 74 milijard EUR, zbrane pa so bile nove vloge v enakem znesku z zapadlostjo en teden.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je bila skoraj enaka nič (v primerjavi z 0,5 milijarde EUR prejšnji teden), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa je znašala 65,7 milijarde EUR (v primerjavi s 24,9 milijarde EUR prejšnji teden).

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so ostala nespremenjena. Tako je v tednu, ki se je končal 8. julija 2011, vrednost akumuliranih nakupov v okviru programa v zvezi s trgi vrednostnih papirjev znašala 74,2 milijarde EUR, vrednost nakupov v okviru programa nakupov kritih obveznic pa 60,1 milijarde EUR. Oba portfelja se vodita kot naložbe v imetju do zapadlosti.

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) zmanjšalo za 58,7 milijarde EUR na 157,6 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 363.252 0
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 216.320 309
2.1 Terjatve do MDS 74.281 −1
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 142.040 310
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 23.773 516
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 19.078 −1.421
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 19.078 −1.421
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 433.248 −21.906
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 120.024 −21.436
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 313.163 0
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 6 −498
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 55 29
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 45.822 656
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 486.208 1.197
7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 134.350 0
7.2 Drugi vrednostni papirji 351.858 1.197
8 Dolg širše države v EUR 33.944 −49
9 Druga sredstva 297.858 −4.387
Skupaj sredstva 1.919.501 −25.084
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 851.755 2.590
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 297.374 −19.538
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 157.562 −58.650
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 65.687 40.785
2.3 Vezane vloge 74.000 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 125 −1.673
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 6.042 956
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 72.498 −6.978
5.1 Širša država 64.779 −6.997
5.2 Druge obveznosti 7.719 19
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 37.096 779
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 1.934 1.043
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 8.543 −1.050
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 8.543 −1.050
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 52.170 0
10 Druge obveznosti 193.953 −2.886
11 Računi prevrednotenja 316.657 0
12 Kapital in rezerve 81.480 0
Skupaj obveznosti 1.919.501 −25.084

Stiki za medije