Menu

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 8 juli 2011

12 juli 2011

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Den vecka som slutade den 8 juli 2011 var posten guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) oförändrad.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) ökade med 0,8 miljarder EUR till 177,4 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner.

Eurosystemets innehav av andra värdepapper än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) ökade med 1,2 miljarder EUR till 351,9 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) ökade med 2,6 miljarder EUR till 851,8 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) minskade med 7,0 miljarder EUR till 64,8 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) minskade med 61,0 miljarder EUR till 293,4 miljarder EUR. Onsdagen den 6 juli 2011 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 141,5 miljarder EUR och ersattes med en ny på 120 miljarder EUR. Samma dag förföll inlåning med fast löptid till ett belopp av 74 miljarder EUR och ny inlåning på samma belopp och med en löptid på en vecka erhölls.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var nästan noll (jämfört med 0,5 miljarder EUR föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 65,7 miljarder EUR (jämfört med 24,9 miljarder EUR föregående vecka).

Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7,1 på tillgångssidan) var oförändrat. Således uppgick värdet på ackumulerade köp i värdepappersprogrammet och i portföljen för programmet för köp av säkerställda obligationer till 74,2 miljarder EUR respektive 60,1 miljarder EUR den vecka som slutade den 8 juli 2011. Båda portföljerna beräknas på basis av att de hålls till förfallodagen.

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner minskade ställningen för kreditinstitutens löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 58,7 miljarder EUR till 157,6 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 363.252 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 216.320 309
2.1 Fordringar på IMF 74.281 −1
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 142.040 310
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 23.773 516
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 19.078 −1.421
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 19.078 −1.421
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 433.248 −21.906
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 120.024 −21.436
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 313.163 0
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 6 −498
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 55 29
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 45.822 656
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 486.208 1.197
7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 134.350 0
7.2 Andra värdepapper 351.858 1.197
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 33.944 −49
9 Övriga tillgångar 297.858 −4.387
Summa tillgångar 1.919.501 −25.084
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 851.755 2.590
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 297.374 −19.538
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 157.562 −58.650
2.2 Inlåningsfacilitet 65.687 40.785
2.3 Inlåning med fast löptid 74.000 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 125 −1.673
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 6.042 956
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 72.498 −6.978
5.1 Offentliga sektorn 64.779 −6.997
5.2 Övriga skulder 7.719 19
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 37.096 779
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 1.934 1.043
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 8.543 −1.050
8.1 Inlåning och övriga skulder 8.543 −1.050
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 52.170 0
10 Övriga skulder 193.953 −2.886
11 Värderegleringskonton 316.657 0
12 Eget kapital 81.480 0
Summa skulder 1.919.501 −25.084

Kontakt för media