Menu

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 8. juuli 2011

12. juuli 2011

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika operatsioonidega

8. juulil 2011 lõppenud nädalal püsis kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht muutumatuna.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) suurenes kliendi- ja portfellitehingute tulemusel 0,8 miljardi euro võrra 177,4 miljardi euroni.

Eurosüsteemi muude turukõlblike väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht suurenes 1,2 miljardi euro võrra 351,9 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede arv (kohustuste kirje 1) kasvas 2,6 miljardi euro võrra 851,8 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) vähenesid 7,0 miljardi euro võrra 64,8 miljardi euroni.

Rahapoliitika operatsioonidega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 61,0 miljardi euro võrra 293,4 miljardi euroni. Kolmapäeval, 6. juulil 2011 möödus 141,5 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 120,0 miljardit eurot. Samal päeval möödus ka 74 miljardi euro väärtuses tähtajaliste hoiuste tähtaeg ning koguti uusi hoiuseid sama summa väärtuses tähtajaga üks nädal.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) praktiliselt ei kasutatud (võrreldes 0,5 miljardi euroga eelmisel nädalal) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 65,7 miljardi euro ulatuses (võrreldes 24,9 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht püsis muutumatuna. Selle tulemusel ulatus 8. juulil 2011 lõppenud nädalal väärtpaberituruprogrammi raames tehtud ostutehingute väärtus 74,2 miljardi euroni ja tagatud võlakirjade ostukava portfelli väärtus 60,1 miljardi euroni. Kõnealuseid portfelle kajastatakse arvepidamises tähtaja lõpuni hoitavate väärtpaberitena.

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel vähenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 58,7 miljardi euro võrra 157,6 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 363 252 0
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 216 320 309
2.1 Nõuded RVFle 74 281 −1
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 142 040 310
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 23 773 516
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 19 078 −1 421
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 19 078 −1 421
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 433 248 −21 906
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 120 024 −21 436
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 313 163 0
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 6 −498
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 55 29
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 45 822 656
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 486 208 1 197
7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 134 350 0
7.2 Muud väärtpaberid 351 858 1 197
8 Valitsussektori võlg eurodes 33 944 −49
9 Muud varad 297 858 −4 387
Varad kokku 1 919 501 −25 084
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 851 755 2 590
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 297 374 −19 538
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 157 562 −58 650
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 65 687 40 785
2.3 Tähtajalised hoiused 74 000 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 125 −1 673
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 6 042 956
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 72 498 −6 978
5.1 Valitsussektor 64 779 −6 997
5.2 Muud kohustused 7 719 19
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 37 096 779
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 1 934 1 043
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 8 543 −1 050
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 8 543 −1 050
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 52 170 0
10 Muud kohustused 193 953 −2 886
11 Ümberhindluskontod 316 657 0
12 Kapital ja reservid 81 480 0
Kohustused kokku 1 919 501 −25 084

Kontaktandmed