Menu

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 8 juli 2011

12 juli 2011

Posten die niet verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 8 juli 2011 bleef de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) onveranderd.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) steeg met EUR 0,8 miljard naar EUR 177,4 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.2) stegen met EUR 1,2 miljard naar EUR 351,9 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) steeg met EUR 2,6 miljard naar EUR 851,8 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) daalden met EUR 7,0 miljard naar EUR 64,8 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) daalde met EUR 61,0 miljard naar EUR 293,4 miljard. Op woensdag 6 juli 2011 verviel een basisherfinancieringstransactie van EUR 141,5 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 120,0 miljard verrekend. Op dezelfde datum vervielen termijndeposito’s ter waarde van EUR 74 miljard en werden voor hetzelfde bedrag nieuwe deposito’s met een looptijd van één week aangetrokken.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was vrijwel nihil (vergeleken met EUR 0,5 miljard in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 65,7 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 24,9 miljard in de voorafgaande week).

De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) bleven onveranderd. In de week die eindigde op 8 juli 2011, derhalve, bedroeg de waarde van de gecumuleerde aankopen die in het kader van het Programma voor de effectenmarkten zijn gedaan, in totaal EUR 74,2 miljard, en de waarde van de portefeuille voor het aankoopprogramma van gedekte obligaties in totaal EUR 60,1 miljard. Beide portefeuilles worden geboekt als waardepapieren die tot de vervaldatum worden aangehouden.

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties daalde de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 58,7 miljard naar EUR 157,6 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 363.252 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 216.320 309
2.1 Vorderingen op het IMF 74.281 −1
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 142.040 310
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 23.773 516
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 19.078 −1.421
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 19.078 −1.421
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 433.248 −21.906
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 120.024 −21.436
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 313.163 0
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 6 −498
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 55 29
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 45.822 656
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 486.208 1.197
7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 134.350 0
7.2 Overige waardepapieren 351.858 1.197
8 Overheidsschuld, luidende in euro 33.944 −49
9 Overige activa 297.858 −4.387
Totaal activa 1.919.501 −25.084
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 851.755 2.590
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 297.374 −19.538
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 157.562 −58.650
2.2 Depositofaciliteit 65.687 40.785
2.3 Termijndeposito's 74.000 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 125 −1.673
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 6.042 956
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 72.498 −6.978
5.1 Overheid 64.779 −6.997
5.2 Overige verplichtingen 7.719 19
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 37.096 779
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 1.934 1.043
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 8.543 −1.050
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 8.543 −1.050
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 52.170 0
10 Overige passiva 193.953 −2.886
11 Herwaarderingsrekeningen 316.657 0
12 Kapitaal en reserves 81.480 0
Totaal passiva 1.919.501 −25.084

Contactpersonen voor de media