Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2011. gada 8. jūlijā

2011. gada 12. jūlijā

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2011. gada 8. jūlijā, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) nemainījās.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu rezultātā palielinājās par 0.8 mljrd. euro (līdz 177.4 mljrd. euro).

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 1.2 mljrd. euro (līdz 351.9 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) pieauga par 2.6 mljrd. euro (līdz 851.8 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) samazinājās par 7.0 mljrd. euro (līdz 64.8 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) samazinājās par 61.0 mljrd. euro (līdz 293.4 mljrd. euro). Trešdien, 2011. gada 6. jūlijā, galvenajai refinansēšanas operācijai 141.5 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 120.0 mljrd. euro apmērā. Tajā pašā dienā termiņnoguldījumiem 74 mljrd. euro apjomā pienāca termiņš un tika piesaistīti jauni noguldījumi tādā pašā apjomā ar termiņu 1 nedēļa.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija faktiski nulle (iepriekšējā nedēļā – 0.5 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 65.7 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 24.9 mljrd. euro).

Eurosistēmas vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms nemainījās. Tādējādi nedēļā, kas beidzās 2011. gada 8. jūlijā, "Vērtspapīru tirgu programmas" ietvaros veikto pirkumu vērtība un "Nodrošināto obligāciju pirkšanas programmas" portfeļa vērtība sasniedza attiecīgi 74.2 mljrd. euro un 60.1 mljrd. euro. Abi portfeļi tiek uzskaitīti kā līdz termiņa beigām turētie vērtspapīri.

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) samazinājās par 58.7 mljrd. euro (līdz 157.6 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 363,252 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 216,320 309
2.1 SVF debitoru parādi 74,281 −1
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 142,040 310
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 23,773 516
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 19,078 −1,421
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 19,078 −1,421
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 433,248 −21,906
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 120,024 −21,436
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 313,163 0
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 6 −498
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 55 29
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 45,822 656
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 486,208 1,197
7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 134,350 0
7.2 Pārējie vērtspapīri 351,858 1,197
8 Valdības parāds euro 33,944 −49
9 Pārējie aktīvi 297,858 −4,387
Kopā aktīvi 1,919,501 −25,084
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 851,755 2,590
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 297,374 −19,538
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 157,562 −58,650
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 65,687 40,785
2.3 Termiņnoguldījumi 74,000 0
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 125 −1,673
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 6,042 956
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 72,498 −6,978
5.1 Saistības pret valdību 64,779 −6,997
5.2 Pārējās saistības 7,719 19
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 37,096 779
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 1,934 1,043
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 8,543 −1,050
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 8,543 −1,050
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 52,170 0
10 Pārējās saistības 193,953 −2,886
11 Pārvērtēšanas konti 316,657 0
12 Kapitāls un rezerves 81,480 0
Kopā pasīvi 1,919,501 −25,084

Kontaktinformācija presei