Menu

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 8. červenci 2011

12. července 2011

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 8. července 2011 zůstal objem zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) beze změny.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se v důsledku klientských a portfoliových transakcí zvýšil o 0,8 mld. EUR na 177,4 mld. EUR.

Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) vzrostl o 1,2 mld. EUR na 351,9 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se zvýšila o 2,6 mld. EUR na 851,8 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) klesl o 7,0 mld. EUR na 64,8 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) poklesl o 61,0 mld. EUR na 293,4 mld. EUR. Ve středu 6. července 2011 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 141,5 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 120,0 mld. EUR. V tentýž den byly splatné termínované vklady o objemu 74 mld. EUR a byly přijaty nové vklady ve stejné výši se splatností jeden týden.

Mezní zápůjční facilita (položka 5.5 na straně aktiv) zůstala prakticky nevyužita (během předchozího týdne bylo jejím prostřednictvím poskytnuto 0,5 mld. EUR), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 65,7 mld. EUR (oproti 24,9 mld. EUR během předchozího týdne).

Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) zůstal beze změny. V týdnu končícím 8. července 2011 tedy činila hodnota akumulovaných nákupů v rámci programu pro trhy s cennými papíry 74,2 mld. EUR a hodnota portfolia drženého v rámci programu nákupu krytých dluhopisů 60,1 mld. EUR. Obě portfolia jsou vykázána jako cenné papíry držené do splatnosti.

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí poklesl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 58,7 mld. EUR na 157,6 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 363 252 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 216 320 309
2.1 Pohledávky za MMF 74 281 −1
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 142 040 310
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 23 773 516
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 19 078 −1 421
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 19 078 −1 421
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 433 248 −21 906
5.1 Hlavní refinanční operace 120 024 −21 436
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 313 163 0
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 6 −498
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 55 29
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 45 822 656
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 486 208 1 197
7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 134 350 0
7.2 Ostatní cenné papíry 351 858 1 197
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 33 944 −49
9 Ostatní aktiva 297 858 −4 387
Aktiva celkem 1 919 501 −25 084
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 851 755 2 590
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 297 374 −19 538
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 157 562 −58 650
2.2 Vkladová facilita 65 687 40 785
2.3 Termínované vklady 74 000 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 125 −1 673
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 6 042 956
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 72 498 −6 978
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 64 779 −6 997
5.2 Ostatní závazky 7 719 19
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 37 096 779
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 1 934 1 043
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 8 543 −1 050
8.1 Vklady a ostatní závazky 8 543 −1 050
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 52 170 0
10 Ostatní pasiva 193 953 −2 886
11 Účty přecenění 316 657 0
12 Kapitál a rezervní fondy 81 480 0
Pasiva celkem 1 919 501 −25 084

Kontakty pro média