Menu

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 8 юли 2011 г.

12 юли 2011 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

През седмицата, която приключва на 8 юли 2011 г., показателят злато и вземания в злато (статия 1 от активите) остава непроменен.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) се повишава с 0,8 млрд. евро до 177,4 млрд. евро в резултат на извършените транзакции с клиенти и портфейлни транзакции.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват увеличение с 1,2 млрд. евро до 351,9 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия I от пасивите) се увеличават с 2,6 млрд. евро до 851,8 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) намаляват със 7,0 млрд. евро до 64,8 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва намаление с 61,0 млрд. евро до 293,4 млрд. евро. На 6 юли 2011 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 141,5 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 120,0 млрд. евро. На същата дата настъпи падежът на срочни депозити в размер на 74 млрд. евро и бяха набрани нови едноседмични депозити в същия размер.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) е с почти нулева стойност (при 0,5 млрд. евро през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 65,7 млрд. евро (при 24,9 млрд. евро през предходната седмица).

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), остават непроменени. Така през седмицата, която приключва на 8 юли 2011 г., стойността на общите покупки по програмата за пазарите на ценни книжа и на държания портфейл по програмата за закупуване на обезпечени облигации достига съответно 74,2 млрд. евро и 60,1 млрд. евро. И двата портфейла се отчитат като притежавани до падеж.

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.I от пасивите) се отчита спад от 58,7 млрд. евро до 157,6 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 363 252 0
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 216 320 309
2.1 Вземания от МВФ 74 281 −1
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 142 040 310
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 23 773 516
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 19 078 −1 421
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 19 078 −1 421
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 433 248 −21 906
5.1 Основни операции по рефинансиране 120 024 −21 436
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 313 163 0
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 6 −498
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 55 29
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 45 822 656
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 486 208 1 197
7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 134 350 0
7.2 Други ценни книжа 351 858 1 197
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 33 944 −49
9 Други активи 297 858 −4 387
Общо активи 1 919 501 −25 084
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 851 755 2 590
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 297 374 −19 538
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 157 562 −58 650
2.2 Депозитно улеснение 65 687 40 785
2.3 Срочни депозити 74 000 0
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 125 −1 673
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 6 042 956
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 72 498 −6 978
5.1 Сектор „Държавно управление“ 64 779 −6 997
5.2 Други задължения 7 719 19
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 37 096 779
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 1 934 1 043
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 8 543 −1 050
8.1 Депозити, салда и други задължения 8 543 −1 050
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 52 170 0
10 Други задължения 193 953 −2 886
11 Сметки за преоценка 316 657 0
12 Капитал и резерви 81 480 0
Общо пасиви 1 919 501 −25 084

Данни за контакт за медиите