Menu

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 8 lipca 2011 r.

12 lipca 2011 r.

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 8 lipca 2011 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) nie zmienił się.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) wzrosła o 0,8 mld euro do poziomu 177,4 mld euro w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) wzrosły o 1,2 mld euro do poziomu 351,9 mld euro. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) zwiększył się o 2,6 mld euro do poziomu 851,8 mld euro. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) zmalały o 7,0 mld euro do poziomu 64,8 mld euro.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 61,0 mld euro do poziomu 293,4 mld euro. W środę 6 lipca 2011 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 141,5 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 120,0 mld euro. W tym samym dniu przypadł termin zapadalności depozytów terminowych na kwotę 74 mld euro i przyjęto nowe depozyty na taką samą kwotę, z terminem tygodniowym.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) było bliskie zera (wobec 0,5 mld euro w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 65,7 mld euro (wobec 24,9 mld euro w poprzednim tygodniu).

Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) nie zmieniły się. W związku z tym w tygodniu zakończonym 8 lipca 2011 r. skumulowana wartość zakupów w ramach programu dotyczącego rynków papierów wartościowych wyniosła 74,2 mld euro, a wartość portfela programu skupu obligacji zabezpieczonych wyniosła 60,1 mld euro. Oba portfele wykazuje się jako utrzymywane do terminu zapadalności.

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich transakcji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) obniżył się o 58,7 mld euro do poziomu 157,6 mld euro.

Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 363.252 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 216.320 309
2.1 Należności od MFW 74.281 −1
2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 142.040 310
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 23.773 516
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 19.078 −1.421
4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 19.078 −1.421
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 433.248 −21.906
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 120.024 −21.436
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 313.163 0
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym 6 −498
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 55 29
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 45.822 656
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 486.208 1.197
7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 134.350 0
7.2 Pozostałe papiery wartościowe 351.858 1.197
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 33.944 −49
9 Pozostałe aktywa 297.858 −4.387
Aktywa razem 1.919.501 −25.084
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 851.755 2.590
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 297.374 −19.538
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 157.562 −58.650
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 65.687 40.785
2.3 Depozyty terminowe 74.000 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 125 −1.673
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 6.042 956
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 72.498 −6.978
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 64.779 −6.997
5.2 Pozostałe zobowiązania 7.719 19
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 37.096 779
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 1.934 1.043
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 8.543 −1.050
8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 8.543 −1.050
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 52.170 0
10 Pozostałe pasywa 193.953 −2.886
11 Różnice z wyceny 316.657 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 81.480 0
Pasywa razem 1.919.501 −25.084

Kontakt z mediami