Menu

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 8. juli 2011

12. juli 2011

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 8. juli 2011, forblev guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) uændret.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) steg med 0,8 mia. euro til 177,4 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner.

Eurosystemets beholdninger af andre omsættelige værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) steg med 1,2 mia. euro til 351,9 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) steg med 2,6 mia. euro til 851,8 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) faldt med 7,0 mia. euro til 64,8 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) faldt med 61,0 mia. euro til 293,4 mia. euro. Onsdag den 6. juli 2011 udløb en primær markedsoperation på 141,5 mia. euro, og en ny på 120,0 mia. euro blev afviklet. Samme dag udløb tidsindskud til en værdi af 74 mia. euro, og der var modtaget nye indskud til samme værdi med en løbetid på en uge.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) var praktisk taget nul (mod 0,5 mia. euro i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 65,7 mia. euro (mod 24,9 mia. euro i ugen før).

Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) forblev uændret. I ugen, der sluttede den 8. juli 2011, udgjorde den samlede værdi af de akkumulerede opkøb under Securities Markets Programme og porteføljen i forbindelse med programmet til opkøb af covered bonds derfor henholdsvis 74,2 mia. euro og 60,1 mia. euro. Regnskabsmæssigt er begge porteføljer blevet behandlet som holdt-til-udløb.

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner faldt kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 58,7 mia. euro til 157,6 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 363.252 0
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 216.320 309
2.1 Tilgodehavender hos IMF 74.281 −1
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 142.040 310
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 23.773 516
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 19.078 −1.421
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 19.078 −1.421
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 433.248 −21.906
5.1 Primære markedsoperationer 120.024 −21.436
5.2 Langfristede markedsoperationer 313.163 0
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 6 −498
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 55 29
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 45.822 656
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 486.208 1.197
7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 134.350 0
7.2 Andre værdipapirer 351.858 1.197
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 33.944 −49
9 Andre aktiver 297.858 −4.387
Aktiver i alt 1.919.501 −25.084
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 851.755 2.590
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 297.374 −19.538
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 157.562 −58.650
2.2 Indlånsfacilitet 65.687 40.785
2.3 Indskud med fast løbetid 74.000 0
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 125 −1.673
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 6.042 956
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 72.498 −6.978
5.1 Offentlig forvaltning og service 64.779 −6.997
5.2 Andre forpligtelser 7.719 19
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 37.096 779
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 1.934 1.043
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 8.543 −1.050
8.1 Indlån og andre forpligtelser 8.543 −1.050
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 52.170 0
10 Andre forpligtelser 193.953 −2.886
11 Revalueringskonti 316.657 0
12 Kapital og reserver 81.480 0
Passiver i alt 1.919.501 −25.084

Medie- og pressehenvendelser