Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2011 m. liepos 8 d.

2011 m. liepos 12 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2011 m. liepos 8 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) nepakito.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 0,8 mlrd. eurų – iki 177,4 mlrd. eurų dėl sandorių su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu.

Eurosistemos vertybiniai popieriai, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius (7.2 straipsnis turto dalyje), padidėjo 1,2 mlrd. eurų – iki 351,9 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 2,6 mlrd. eurų – iki 851,8 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 7,0 mlrd. eurų – iki 64,8 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 61,0 mlrd. eurų – iki 293,4 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2011 m. liepos 6 d., baigėsi 141,5 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 120,0 mlrd. eurų vertės operacija. Tą pačią dieną baigėsi 74 mlrd. eurų vertės terminuotųjų indėlių terminas ir buvo pritraukta naujų tokios pačios vertės vienos savaitės trukmės indėlių.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo iš esmės nulinis (palyginti su 0,5 mlrd. eurų praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 65,7 mlrd. eurų (palyginti su 24,9 mlrd. eurų praėjusią savaitę).

Eurosistemos pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai (7.1 straipsnis turto dalyje) nesikeitė. Dėl to 2011 m. liepos 8 d. pasibaigusią savaitę pagal Vertybinių popierių rinkų programą sukauptų pirkimų ir padengtų obligacijų pirkimo programos portfelio vertė atitinkamai sudarė 74,2 mlrd. eurų ir 60,1 mlrd. eurų. Abu portfeliai apskaitomi kaip iki išpirkimo termino laikomi vertybiniai popieriai.

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 58,7 mlrd. eurų – iki 157,6 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 363 252 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 216 320 309
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 74 281 −1
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 142 040 310
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 23 773 516
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 19 078 −1 421
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 19 078 −1 421
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 433 248 −21 906
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 120 024 −21 436
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 313 163 0
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 6 −498
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 55 29
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 45 822 656
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 486 208 1 197
7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 134 350 0
7.2 Kiti vertybiniai popieriai 351 858 1 197
8 Valdžios skola eurais 33 944 −49
9 Kitas turtas 297 858 −4 387
Visas turtas 1 919 501 −25 084
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 851 755 2 590
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 297 374 −19 538
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 157 562 −58 650
2.2 Indėlių galimybė 65 687 40 785
2.3 Terminuotieji indėliai 74 000 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 125 −1 673
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 6 042 956
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 72 498 −6 978
5.1 Valdžiai 64 779 −6 997
5.2 Kiti įsipareigojimai 7 719 19
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 37 096 779
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 1 934 1 043
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 8 543 −1 050
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 8 543 −1 050
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 52 170 0
10 Kiti įsipareigojimai 193 953 −2 886
11 Perkainojimo sąskaitos 316 657 0
12 Kapitalas ir rezervai 81 480 0
Visi įsipareigojimai 1 919 501 −25 084

Kontaktai žiniasklaidai