Menu

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 4. februáru 2011

8. februára 2011

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 4. februára 2011 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) nezmenil.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií a operácií na dodanie likvidity v amerických dolároch (pozri nižšie) znížila o 0,2 mld. EUR na 182,1 mld. EUR.

Mimoriadne operácie
Dátum valuty Druh obchodu Splatná suma Nová suma
3. februára 2011 7-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch 70 mil. USD 70 mil. USD

Eurosystém uvedené obchody na dodanie likvidity uskutočnil v rámci dočasnej vzájomnej menovej dohody (swapovej linky) medzi Európskou centrálnou bankou a Federálnym rezervným systémom.

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné, ako sú účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív) sa zvýšil o 1,8 mld. EUR na 329,7 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) sa zvýšila o 1,6 mld. EUR na 823 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) sa znížil o 24,1 mld. EUR na 88,1 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa zvýšil o 9,4 mld. EUR na 403,1 mld. EUR. V stredu 2. februára 2011 bola splatná hlavná refinančná operácia v hodnote 165,6 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v hodnote 213,7 mld. EUR. V ten istý deň boli splatné aj termínované vklady v hodnote 76,5 mld. EUR a boli prijaté ďalšie v hodnote 68,2 mld. EUR so splatnosťou jeden týždeň.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) bol takmer nulový (podobne ako v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) dosiahol 71,4 mld. EUR (v porovnaní s 24,4 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) zostal takmer nezmenený na úrovni 137,2 mld. EUR. V týždni končiacom sa 4. februára 2011 hodnota akumulovaných nákupov v rámci programu pre trhy s cennými papiermi predstavovala 76,5 mld. EUR a hodnota portfólia v rámci programu nákupu krytých dlhopisov predstavovala 60,7 mld. EUR. Cenné papiere v oboch portfóliách sa účtujú ako držané do splatnosti.

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií zvýšil o 27,4 mld. EUR na 239,3 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 367 431 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 229 382 1 099
2.1 Pohľadávky voči MMF 72 614 −273
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 156 768 1 372
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 26 067 −50
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 18 383 −795
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 18 383 −795
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 542 912 48 087
5.1 Hlavné refinančné operácie 213 725 48 121
5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 329 170 0
5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
5.5 Jednodňové refinančné operácie 2 2
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 16 −36
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 48 758 1 907
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 466 848 1 722
7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 137 167 −30
7.2 Ostatné cenné papiere 329 681 1 752
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 34 904 −50
9 Ostatné aktíva 280 913 −1 882
Úhrn aktív 2 015 599 50 039
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 822 995 1 571
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 379 076 66 155
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 239 304 27 431
2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 71 446 47 030
2.3 Termínované vklady 68 220 −8 280
2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 105 −26
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 9 546 5 278
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 95 804 −24 190
5.1 Verejná správa 88 053 −24 067
5.2 Ostatné záväzky 7 752 −123
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 43 071 −1 485
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 2 099 −761
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 16 682 1 991
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 16 682 1 991
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 54 552 0
10 Ostatné pasíva 181 461 1 444
11 Účty precenenia 331 532 0
12 Kapitál a rezervy 78 781 37
Úhrn pasív 2 015 599 50 039

Kontakt pre médiá