Menu

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 4 февруари 2011 г.

8 февруари 2011 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

През седмицата, която приключва на 4 февруари 2011 г., показателят злато и вземания в злато (статия 1 от активите) остава непроменен.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) отбелязва намаление с 0,2 млрд. евро до 182,1 млрд. евро в резултат на извършените транзакции с клиенти, портфейлни транзакции и операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари (виж по-долу).

Извънредни операции
Вальор Вид транзакция Сума с настъпващ падеж Нова сума
3 февруари 2011 г. 7-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари 70 млн. щатски долара 70 млн. щатски долара

Транзакциите по предоставяне на ликвидност са извършени от Евросистемата във връзка с временното реципрочно валутно споразумение (суап линия), сключено от Европейската централна банка със Системата на Федералния резерв.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват увеличение с 1,8 млрд. евро до 329,7 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия I от пасивите) се увеличават с 1,6 млрд. евро до 823 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) намаляват с 24,1 млрд. евро до 88,1 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва увеличение с 9,4 млрд. евро до 403,1 млрд. евро. На 2 февруари 2011 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 165,6 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 213,7 млрд. евро. На същата дата настъпи падежът на срочни депозити в размер на 76,5 млрд. евро и бяха набрани нови едноседмични депозити в размер на 68,2 млрд. евро.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) е с почти нулева стойност (при приблизително същата стойност през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 71,4 млрд. евро (при 24,4 млрд. евро през предходната седмица).

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), остават непроменени в размер на 137,2 млрд. евро. През седмицата, която приключва на 4 февруари 2011 г., стойността на общите покупки по програмата за пазарите на ценни книжа и на държания портфейл по програмата за покупка на обезпечени облигации достигна съответно 76,5 млрд. евро и 60,7 млрд. евро. И двата портфейла се отчитат като притежавани до падеж.

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.1 от пасивите) се отчита увеличение от 27,4 млрд. евро до 239,3 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 367 431 0
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 229 382 1 099
2.1 Вземания от МВФ 72 614 −273
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 156 768 1 372
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 26 067 −50
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 18 383 −795
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 18 383 −795
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 542 912 48 087
5.1 Основни операции по рефинансиране 213 725 48 121
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 329 170 0
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 2 2
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 16 −36
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 48 758 1 907
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 466 848 1 722
7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 137 167 −30
7.2 Други ценни книжа 329 681 1 752
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 34 904 −50
9 Други активи 280 913 −1 882
Общо активи 2 015 599 50 039
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 822 995 1 571
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 379 076 66 155
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 239 304 27 431
2.2 Депозитно улеснение 71 446 47 030
2.3 Срочни депозити 68 220 −8 280
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 105 −26
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 9 546 5 278
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 95 804 −24 190
5.1 Сектор „Държавно управление“ 88 053 −24 067
5.2 Други задължения 7 752 −123
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 43 071 −1 485
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 2 099 −761
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 16 682 1 991
8.1 Депозити, салда и други задължения 16 682 1 991
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 54 552 0
10 Други задължения 181 461 1 444
11 Сметки за преоценка 331 532 0
12 Капитал и резерви 78 781 37
Общо пасиви 2 015 599 50 039

Данни за контакт за медиите