Menu

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému ke 4. únoru 2011

8. února 2011

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 4. února 2011 zůstal objem zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) beze změny.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se v důsledku klientských a portfoliových transakcí a operací na poskytnutí likvidity v amerických dolarech snížil o 0,2 mld. EUR na 182,1 mld. EUR (viz níže).

Mimořádné operace
Ke dni Druh transakce Splatná částka Nová částka
3. února 2011 reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 7 dní 70 mil. USD 70 mil. USD

Tyto transakce na poskytnutí likvidity prováděl Eurosystém v souvislosti s dočasnou vzájemnou měnovou dohodou (swapovou linkou), kterou Evropská centrální banka uzavřela s Federálním rezervním systémem.

Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) vzrostl o 1,8 mld. EUR na 329,7 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se zvýšila o 1,6 mld. EUR na 823 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) klesl o 24,1 mld. EUR na 88,1 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) se zvýšil o 9,4 mld. EUR na 403,1 mld. EUR. Ve středu 2. února 2011 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 165,6 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 213,7 mld. EUR. V tentýž den byly splatné termínované vklady o objemu 76,5 mld. EUR a byly přijaty nové vklady ve výši 68,2 mld. EUR se splatností jeden týden.

Mezní zápůjční facilita (položka 5.5 na straně aktiv) zůstala prakticky nevyužita (obdobně jako během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 71,4 mld. EUR (oproti 24,4 mld. EUR během předchozího týdne).

Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) zůstal prakticky beze změny na úrovni 137,2 mld. EUR. V týdnu končícím 4. února 2011 činila hodnota akumulovaných nákupů v rámci programu pro trhy cenných papírů 76,5 mld. EUR a hodnota portfolia drženého v rámci programu nákupu krytých dluhopisů 60,7 mld. EUR. Obě portfolia jsou vykázána jako cenné papíry držené do splatnosti.

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí vzrostl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 27,4 mld. EUR na 239,3 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 367 431 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 229 382 1 099
2.1 Pohledávky za MMF 72 614 −273
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 156 768 1 372
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 26 067 −50
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 18 383 −795
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 18 383 −795
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 542 912 48 087
5.1 Hlavní refinanční operace 213 725 48 121
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 329 170 0
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 2 2
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 16 −36
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 48 758 1 907
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 466 848 1 722
7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 137 167 −30
7.2 Ostatní cenné papíry 329 681 1 752
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 34 904 −50
9 Ostatní aktiva 280 913 −1 882
Aktiva celkem 2 015 599 50 039
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 822 995 1 571
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 379 076 66 155
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 239 304 27 431
2.2 Vkladová facilita 71 446 47 030
2.3 Termínované vklady 68 220 −8 280
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 105 −26
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 9 546 5 278
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 95 804 −24 190
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 88 053 −24 067
5.2 Ostatní závazky 7 752 −123
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 43 071 −1 485
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 2 099 −761
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 16 682 1 991
8.1 Vklady a ostatní závazky 16 682 1 991
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 54 552 0
10 Ostatní pasiva 181 461 1 444
11 Účty přecenění 331 532 0
12 Kapitál a rezervní fondy 78 781 37
Pasiva celkem 2 015 599 50 039

Kontakty pro média