Menu

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 4 lutego 2011 r.

8 lutego 2011 r.

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 4 lutego 2011 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) nie zmienił się.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) obniżyła się o 0,2 mld euro do poziomu 182,1 mld euro w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych oraz transakcji zasilających w płynność w dolarach amerykańskich (zob. poniżej).

Transakcje nadzwyczajne
Data waluty Rodzaj transakcji Kwota wymagalna Nowa kwota
3 lutego 2011 r. Transakcja odwracalna zasilająca w płynność w dolarach amerykańskich, z terminem zapadalności 7 dni 70 mln USD 70 mln USD

Transakcje zasilające w płynność zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku z tymczasową wzajemną umową walutową (linią swap) zawartą przez Europejski Bank Centralny z Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) wzrosły o 1,8 mld euro do poziomu 329,7 mld euro. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) zwiększył się o 1,6 mld euro do poziomu 823 mld euro. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) obniżyły się o 24,1 mld euro do poziomu 88,1 mld euro.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) wzrósł o 9,4 mld euro do poziomu 403,1 mld euro. W środę 2 lutego 2011 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 165,6 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 213,7 mld euro. Tego samego dnia przypadł termin zapadalności depozytów terminowych na kwotę 76,5 mld euro i przyjęto nowe depozyty na kwotę 68,2 mld euro, z terminem tygodniowym.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) było bliskie zera (podobnie jak w poprzednim tygodniu), natomiast wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 71,4 mld euro (wobec 24,4 mld euro w poprzednim tygodniu).

Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) pozostały na niemal niezmienionym poziomie 137,2 mld euro. W tygodniu zakończonym 4 lutego 2011 r. skumulowana wartość zakupów w ramach programu dotyczącego rynków papierów wartościowych wyniosła 76,5 mld euro, a wartość portfela programu skupu obligacji zabezpieczonych wyniosła 60,7 mld euro. Oba portfele wykazuje się jako utrzymywane do terminu zapadalności.

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich operacji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) wzrósł o 27,4 mld euro do poziomu 239,3 mld euro.

Aktywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 367.431 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 229.382 1.099
2.1 Należności od MFW 72.614 −273
2.2 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 156.768 1.372
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 26.067 −50
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 18.383 −795
4.1 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe i kredyty 18.383 −795
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 542.912 48.087
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 213.725 48.121
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 329.170 0
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym 2 2
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 16 −36
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 48.758 1.907
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 466.848 1.722
7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 137.167 −30
7.2 Pozostałe papiery wartościowe 329.681 1.752
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 34.904 −50
9 Pozostałe aktywa 280.913 −1.882
Aktywa razem 2.015.599 50.039
Pasywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 822.995 1.571
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 379.076 66.155
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 239.304 27.431
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 71.446 47.030
2.3 Depozyty terminowe 68.220 −8.280
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 105 −26
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 9.546 5.278
4 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 95.804 −24.190
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 88.053 −24.067
5.2 Pozostałe zobowiązania 7.752 −123
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 43.071 −1.485
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 2.099 −761
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 16.682 1.991
8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 16.682 1.991
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Zobowiązania wobec MFW z tytułu specjalnych praw ciągnienia (SDR) 54.552 0
10 Pozostałe pasywa 181.461 1.444
11 Różnice z wyceny 331.532 0
12 Kapitał i fundusz rezerwowy 78.781 37
Pasywa razem 2.015.599 50.039

Kontakt z mediami