Menu

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 4. februar 2011

8. februar 2011

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 4. februar 2011 forblev guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) uændret.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) faldt med 0,2 mia. euro til 182,1 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner og likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar (se nedenfor).

Ekstraordinære operationer
Valørdato Transaktionstype Forfaldent beløb Nyt beløb
3. februar 2011 Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 7 dage USD 70 mio. USD 70 mio.

De likviditetstilførende transaktioner blev udført af Eurosystemet i forbindelse med det midlertidige, gensidige valutaarrangement (swap line), som Den Europæiske Centralbank har med Federal Reserve.

Eurosystemets beholdninger af andre omsættelige værdipapirer, end dem der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) steg med 1,8 mia. euro til 329,7 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) steg med 1,6 mia. euro til 823 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) faldt med 24,1 mia. euro til 88,1 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) steg med 9,4 mia. euro til 403,1 mia. euro. Onsdag den 2. februar 2011 udløb en primær markedsoperation på 165,6 mia. euro, og en ny på 213,7 mia. euro blev afviklet. Samme dag udløb tidsindskud til en værdi af 76,5 mia. euro, og der var modtaget nye indskud med en løbetid på en uge til en værdi af 68,2 mia. euro.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) var praktisk taget nul (næsten det samme som i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 71,4 mia. euro (mod 24,4 mia. euro i ugen før).

Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) var stort set uændrede (137,2 mia. euro). I ugen, der sluttede den 4. februar 2011, udgjorde den samlede værdi af de akkumulerede opkøb under Securities Markets Programme og porteføljen i forbindelse med programmet til opkøb af covered bonds henholdsvis 76,5 mia. euro og 60,7 mia. euro. Regnskabsmæssigt er begge porteføljer blevet behandlet som holdt-til-udløb.

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner steg kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 27,4 mia. euro til 239,3 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 367.431 0
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 229.382 1.099
2.1 Tilgodehavender hos IMF 72.614 −273
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 156.768 1.372
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 26.067 −50
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 18.383 −795
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 18.383 −795
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 542.912 48.087
5.1 Primære markedsoperationer 213.725 48.121
5.2 Langfristede markedsoperationer 329.170 0
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 2 2
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 16 −36
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 48.758 1.907
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 466.848 1.722
7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 137.167 −30
7.2 Andre værdipapirer 329.681 1.752
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 34.904 −50
9 Andre aktiver 280.913 −1.882
Aktiver i alt 2.015.599 50.039
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 822.995 1.571
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 379.076 66.155
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 239.304 27.431
2.2 Indlånsfacilitet 71.446 47.030
2.3 Indskud med fast løbetid 68.220 −8.280
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 105 −26
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 9.546 5.278
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 95.804 −24.190
5.1 Offentlig forvaltning og service 88.053 −24.067
5.2 Andre forpligtelser 7.752 −123
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 43.071 −1.485
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 2.099 −761
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 16.682 1.991
8.1 Indlån og andre forpligtelser 16.682 1.991
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 54.552 0
10 Andre forpligtelser 181.461 1.444
11 Revalueringskonti 331.532 0
12 Kapital og reserver 78.781 37
Passiver i alt 2.015.599 50.039

Medie- og pressehenvendelser