Menu

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 4 februari 2011

8 februari 2011

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Den vecka som slutade den 4 februari 2011 var posten guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) oförändrad.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) minskade med 0,2 miljarder EUR till 182,1 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner och likvidiserande transaktioner i US-dollar (se nedan).

Extra transaktioner
Valutadag Typ av transaktion Förfallobelopp Nytt belopp
3 februari 2011 7-dagars likvidiserande reverserad transaktion i US-dollar 70 miljoner USD 70 miljoner USD

De likvidiserande transaktionerna genomfördes av Eurosystemet i samband med det temporära ömsesidiga sedelfondsarrangemang (swap line) som ECB har med Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av andra värdepapper än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) ökade med 1,8 miljarder EUR till 329,7 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) ökade med 1,6 miljarder EUR till 823 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) minskade med 24,1 miljarder EUR till 88,1 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) ökade med 9,4 miljarder EUR till 403,1 miljarder EUR. Onsdagen den 2 februari 2011 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 165,6 miljarder EUR och ersattes med en ny på 213,7 miljarder EUR. Samma dag förföll inlåning med fast löptid till ett belopp av 76,5 miljarder EUR och ny inlåning till ett belopp av 68,2 miljarder EUR och med en löptid på en vecka erhölls.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var nästan noll (ungefär som föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 71,4 miljarder EUR (jämfört med 24,4 miljarder EUR föregående vecka).

Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) var i princip oförändrat på 137,2 miljarder EUR. Värdet på ackumulerade köp i värdepappersprogrammet och i portföljen för programmet för köp av säkerställda obligationer uppgick till 76,5 miljarder EUR respektive 60,7 miljarder EUR den vecka som slutade den 4 februari 2011. Båda portföljerna beräknas på basis av att de hålls till förfallodagen.

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner ökade ställningen för kreditinstituts löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 27,4 miljarder EUR till 239,3 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 367.431 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 229.382 1.099
2.1 Fordringar på IMF 72.614 −273
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 156.768 1.372
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 26.067 −50
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 18.383 −795
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 18.383 −795
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 542.912 48.087
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 213.725 48.121
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 329.170 0
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 2 2
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 16 −36
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 48.758 1.907
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 466.848 1.722
7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 137.167 −30
7.2 Andra värdepapper 329.681 1.752
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 34.904 −50
9 Övriga tillgångar 280.913 −1.882
Summa tillgångar 2.015.599 50.039
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 822.995 1.571
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 379.076 66.155
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 239.304 27.431
2.2 Inlåningsfacilitet 71.446 47.030
2.3 Inlåning med fast löptid 68.220 −8.280
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 105 −26
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 9.546 5.278
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 95.804 −24.190
5.1 Offentliga sektorn 88.053 −24.067
5.2 Övriga skulder 7.752 −123
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 43.071 −1.485
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 2.099 −761
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 16.682 1.991
8.1 Inlåning och övriga skulder 16.682 1.991
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 54.552 0
10 Övriga skulder 181.461 1.444
11 Värderegleringskonton 331.532 0
12 Eget kapital 78.781 37
Summa skulder 2.015.599 50.039

Kontakt för media