Menu

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 4. Februarja 2011

8. februar 2011

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 4. februarja 2011, je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) ostalo nespremenjeno.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij ter operacij povečevanja likvidnosti v ameriških dolarjih (glej spodaj) zmanjšalo za 0,2 milijarde EUR na 182,1 milijarde EUR.

Izredne operacije
Datum valutacije Vrsta transakcije Zapadli znesek Novi znesek
3. februar 2011 7-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih 70 mio USD 70 mio USD

Transakcije za povečevanje likvidnosti je Eurosistem izvedel na osnovi dogovora o začasnih povratnih valutnih zamenjavah (zamenjalna linija) med Evropsko centralno banko (ECB) in ameriško centralno banko.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se povečala za 1,8 milijarde EUR na 329,7 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je povečala za 1,6 milijarde EUR na 823 milijard EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se zmanjšale za 24,1 milijarde EUR na 88,1 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in°4) se je povečalo za 9,4 milijarde EUR na 403,1 milijarde EUR. V sredo, 2. februarja 2011, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 165,6 milijarde EUR, poravnana je bila nova v višini 213,7 milijarde EUR. Na isti dan so zapadle vezane vloge v višini 76,5 milijarde EUR, zbrane pa so bile nove vloge z zapadlostjo en teden v višini 68,2 milijarde EUR.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je bila skoraj enaka nič (približno enako kot prejšnji teden), medtem ko je uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) znašala 71,4 milijarde EUR (v primerjavi s 24,4 milijarde EUR prejšnji teden).

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so ostala skoraj nespremenjena na ravni 137,2 milijarde EUR. V tednu, ki se je končal 4. februarja 2011, je vrednost akumuliranih nakupov v okviru programa v zvezi s trgi vrednostnih papirjev znašala 76,5 milijarde EUR, vrednost nakupov v okviru programa nakupov kritih obveznic pa 60,7 milijarde EUR. Oba portfelja se vodita kot naložbe v imetju do zapadlosti.

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) povečalo za 27,4 milijarde EUR na 239,3 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 367.431 0
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 229.382 1.099
2.1 Terjatve do MDS 72.614 −273
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 156.768 1.372
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 26.067 −50
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 18.383 −795
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 18.383 −795
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 542.912 48.087
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 213.725 48.121
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 329.170 0
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 2 2
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 16 −36
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 48.758 1.907
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 466.848 1.722
7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 137.167 −30
7.2 Drugi vrednostni papirji 329.681 1.752
8 Dolg širše države v EUR 34.904 −50
9 Druga sredstva 280.913 −1.882
Skupaj sredstva 2.015.599 50.039
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 822.995 1.571
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 379.076 66.155
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 239.304 27.431
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 71.446 47.030
2.3 Vezane vloge 68.220 −8.280
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 105 −26
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 9.546 5.278
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 95.804 −24.190
5.1 Širša država 88.053 −24.067
5.2 Druge obveznosti 7.752 −123
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 43.071 −1.485
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 2.099 −761
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 16.682 1.991
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 16.682 1.991
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 54.552 0
10 Druge obveznosti 181.461 1.444
11 Računi prevrednotenja 331.532 0
12 Kapital in rezerve 78.781 37
Skupaj obveznosti 2.015.599 50.039

Stiki za medije