Menu

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 4 februari 2011

8 februari 2011

Posten die niet verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 4 februari 2011 bleef de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) onveranderd.

De netto positie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) daalde met EUR 0,2 miljard naar EUR 182,1 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties en in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende operaties (zie hieronder).

Bijzondere operaties
Valutadatum Type transactie Vervallen bedrag Nieuw bedrag
3 februari 2011 7-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop USD 70 miljoen USD 70 miljoen

De liquiditeitsverschaffende transacties werden door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de tijdelijke, wederzijdse kredietovereenkomst (“swap line”) van de Europese Centrale Bank met het Federal Reserve System.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.2) stegen met EUR 1,8 miljard naar EUR 329,7 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) steeg met EUR 1,6 miljard naar EUR 823 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) daalden met EUR 24,1 miljard naar EUR 88,1 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) steeg met EUR 9,4 miljard naar EUR 403,1 miljard. Op woensdag 2 februari 2011 verviel een basisherfinancieringstransactie van EUR 165,6 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 213,7 miljard verrekend. Op dezelfde dag vervielen termijndeposito’s ter waarde van EUR 76,5 miljard en werden nieuwe deposito’s, met een looptijd van één week, ter waarde van EUR 68,2 miljard aangetrokken.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was vrijwel nihil (ongeveer hetzelfde als in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 71,4 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 24,4 miljard in de voorafgaande week).

De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) bleven vrijwel onveranderd op EUR 137,2 miljard. In de week die eindigde op 4 februari 2011 bedroeg de waarde van de gecumuleerde aankopen in het kader van het Programma voor de effectenmarkten (“Securities Markets Programme”) en die van de portefeuille van het aankoopprogramma van gedekte obligaties respectievelijk EUR 76,5 miljard en EUR 60,7 miljard. Beide portefeuilles worden geboekt als waardepapieren die tot de vervaldatum worden aangehouden.

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties steeg de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 27,4 miljard naar EUR 239,3 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 367.431 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 229.382 1.099
2.1 Vorderingen op het IMF 72.614 −273
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 156.768 1.372
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 26.067 −50
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 18.383 −795
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 18.383 −795
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 542.912 48.087
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 213.725 48.121
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 329.170 0
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 2 2
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 16 −36
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 48.758 1.907
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 466.848 1.722
7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 137.167 −30
7.2 Overige waardepapieren 329.681 1.752
8 Overheidsschuld, luidende in euro 34.904 −50
9 Overige activa 280.913 −1.882
Totaal activa 2.015.599 50.039
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 822.995 1.571
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 379.076 66.155
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 239.304 27.431
2.2 Depositofaciliteit 71.446 47.030
2.3 Termijndeposito's 68.220 −8.280
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 105 −26
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 9.546 5.278
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 95.804 −24.190
5.1 Overheid 88.053 −24.067
5.2 Overige verplichtingen 7.752 −123
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 43.071 −1.485
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 2.099 −761
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 16.682 1.991
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 16.682 1.991
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 54.552 0
10 Overige passiva 181.461 1.444
11 Herwaarderingsrekeningen 331.532 0
12 Kapitaal en reserves 78.781 37
Totaal passiva 2.015.599 50.039

Contactpersonen voor de media