Menu

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2011. gada 4. februārī

2011. gada 8. februārī

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2011. gada 4. februārī, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) nemainījās.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu un likviditāti palielinošo operāciju ASV dolāros rezultātā samazinājās par 0.2 mljrd. euro (līdz 182.1 mljrd. euro; sk. tālāk).

Ārkārtas operācijas
Valutēšanas datums Darījuma veids Dzēstā darījuma apjoms Jaunā darījuma apjoms
2011. gada 3. februāris Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 7 dienas 70 milj. ASV dolāru 70 milj. ASV dolāru

Likviditāti palielinošos darījumus Eurosistēma veica saistībā ar pagaidu savstarpējo vienošanos par valūtas darījumiem (mijmaiņas darījumu līniju) starp Eiropas Centrālo banku un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 1.8 mljrd. euro (līdz 329.7 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) pieauga par 1.6 mljrd. euro (līdz 823 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) samazinājās par 24.1 mljrd. euro (līdz 88.1 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) pieauga par 9.4 mljrd. euro (līdz 403.1 mljrd. euro). Trešdien, 2011. gada 2. februārī galvenajai refinansēšanas operācijai 165.6 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 213.7 mljrd. euro apmērā. Tajā pašā dienā termiņnoguldījumiem 76.5 mljrd. euro apmērā pienāca termiņš un tika piesaistīti jauni noguldījumi 68.2 mljrd. euro apmērā ar termiņu 1 nedēļa.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms faktiski bija nulle (aptuveni tāds pats kā iepriekšējā nedēļā), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 71.4 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 24.4 mljrd. euro).

Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms faktiski nemainījās (137.2 mljrd. euro). Nedēļā, kas beidzās 2011. gada 4. februārī, Vērtspapīru tirgus programmas ietvaros veikto pirkumu vērtība un nodrošināto obligāciju pirkšanas programmas portfeļa vērtība sasniedza attiecīgi 76.5 mljrd. euro un 60.7 mljrd. euro. Abi portfeļi tiek uzskaitīti kā līdz termiņa beigām turētie vērtspapīri.

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) palielinājās par 27.4 mljrd. euro (līdz 239.3 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 367,431 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 229,382 1,099
2.1 SVF debitoru parādi 72,614 −273
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 156,768 1,372
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 26,067 −50
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 18,383 −795
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 18,383 −795
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 542,912 48,087
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 213,725 48,121
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 329,170 0
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 2 2
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 16 −36
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 48,758 1,907
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 466,848 1,722
7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 137,167 −30
7.2 Pārējie vērtspapīri 329,681 1,752
8 Valdības parāds euro 34,904 −50
9 Pārējie aktīvi 280,913 −1,882
Kopā aktīvi 2,015,599 50,039
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 822,995 1,571
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 379,076 66,155
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 239,304 27,431
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 71,446 47,030
2.3 Termiņnoguldījumi 68,220 −8,280
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 105 −26
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 9,546 5,278
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 95,804 −24,190
5.1 Saistības pret valdību 88,053 −24,067
5.2 Pārējās saistības 7,752 −123
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 43,071 −1,485
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 2,099 −761
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 16,682 1,991
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 16,682 1,991
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 54,552 0
10 Pārējās saistības 181,461 1,444
11 Pārvērtēšanas konti 331,532 0
12 Kapitāls un rezerves 78,781 37
Kopā pasīvi 2,015,599 50,039

Kontaktinformācija presei