Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 23 oktober 2009

27 oktober 2009

Posten die niet verband houden met monetaire-beleidstransacties

In de week die eindigde op 23 oktober 2009 bleef de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) onveranderd.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) daalde met EUR 3,2 miljard naar EUR 174,7 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties en in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transacties.

Bijzondere transacties

Valutadatum Type transacties Vervallen bedrag Nieuw bedrag
21 oktober 2009 7-daagse in Zwitserse frank luidende liquiditeitsverschaffende EUR/CHF-deviezenswap CHF 6,6 miljard CHF 8 miljard
22 oktober 2009 7-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop USD 29,7 miljard USD 24,2 miljard

De liquiditeitsverschaffende transacties werden door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de tijdelijke, wederzijdse kredietovereenkomsten (“swap lines”) van de Europese Centrale Bank met de Zwitserse nationale bank en het Federal Reserve System. De EUR/CHF-deviezenswap had geen effect op de nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.2) daalden met EUR 0,2 miljard naar EUR 305,7 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) daalde met EUR 2,1 miljard naar EUR 768,7 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) stegen met EUR 8,8 miljard naar EUR 153,1 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) daalde met EUR 24,5 miljard naar EUR 598,9 miljard. Op woensdag 21 oktober 2009 verviel een basisherfinancieringstransactie van EUR 61,6 miljard, en werd een nieuwe transactie van EUR 49,8 miljard verrekend.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 0,1 miljard (ongeveer hetzelfde als in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 80,7 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 68 miljard in de voorafgaande week).

De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) stegen in de week die eindigde op 23 oktober 2009 met EUR 1,4 miljard naar EUR 19,7 miljard.

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties daalde de rekeningcourantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 34,4 miljard naar EUR 219,6 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 238.169 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 195.007 685
2.1 Vorderingen op het IMF 63.147 278
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 131.859 407
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 44.109 −3.623
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 15.313 306
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 15.313 306
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 679.583 −11.767
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 50.503 −11.762
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 628.964 −3
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 79 −16
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 38 14
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 21.115 −1.061
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 325.438 1.265
7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 19.746 1.447
7.2 Overige waardepapieren 305.692 −182
8 Overheidsschuld, luidende in euro 36.205 0
9 Overige activa 231.184 −1.071
Totaal activa 1.786.122 −15.266
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 768.735 −2.136
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 300.265 −21.713
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 219.566 −34.416
2.2 Depositofaciliteit 80.697 12.703
2.3 Termijndeposito's 0 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 1 0
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 368 56
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 167.352 9.080
5.1 Overheid 153.116 8.758
5.2 Overige verplichtingen 14.236 322
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 69.651 −1.227
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 2.456 −1.503
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 11.043 1.720
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 11.043 1.720
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 50.906 0
10 Overige passiva 150.135 456
11 Herwaarderingsrekeningen 192.254 0
12 Kapitaal en reserves 72.957 0
Totaal passiva 1.786.122 −15.266