Menu

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 23. oktoober 2009

27. oktoober 2009

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika tehingutega

23. oktoobril 2009 lõppenud nädalal püsis kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht muutumatuna.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) vähenes kliendi- ja portfellitehingute ning USA dollarites likviidsust lisavate operatsioonide tulemusel 3,2 miljardi euro võrra 174,7 miljardi euroni.

Erakorralised tehingud

Väärtuspäev Tehingu liik Summa tähtaja möödudes Uus summa
21. oktoober 2009 Šveitsi frankides likviidsust lisav valuutavahetustehing (EUR/CHF) tähtajaga 7 päeva 6,6 miljardit Šveitsi franki 8 miljardit Šveitsi franki
22. oktoober 2009 USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 7 päeva 29,7 miljardit USA dollarit 24,2 miljardit USA dollarit

Eurosüsteem teostas need likviidsust lisavad tehingud seoses ajutiste vastastikuste valuutakokkulepetega ( swap-tehingud), mille Euroopa Keskpank on sõlminud Šveitsi keskpanga ja USA Föderaalreservi Süsteemiga. Euro ja Šveitsi frangi vahel teostatud valuutavahetustehing ei mõjutanud eurosüsteemi netopositsiooni välisvääringus.

Eurosüsteemi muude väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht vähenes 0,2 miljardi euro võrra 305,7 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede arv (kohustuste kirje 1) vähenes 2,1 miljardi euro võrra 768,7 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) suurenesid 8,8 miljardi euro võrra 153,1 miljardi euroni.

Rahapoliitika tehingutega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 24,5 miljardi euro võrra 598,9 miljardi euroni. Kolmapäeval, 21. oktoobril 2009 möödus 61,6 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 49,8 miljardit eurot. Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 0,1 miljardi euro ulatuses (vastab ligikaudu eelmise nädala tasemele) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 80,7 miljardi euro ulatuses (võrreldes 68 miljardi euroga eelmisel nädalal).

23. oktoobril 2009 lõppenud nädalal kasvas eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht 1,4 miljardi euro võrra 19,7 miljardi euroni.

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel vähenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 34,4 miljardi euro võrra 219,6 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja kullaga seotud nõuded 238 169 0
2 Nõuded välisvääringus euroalavälistele residentidele 195 007 685
2.1 Nõuded RVFle 63 147 278
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 131 859 407
3 Nõuded välisvääringus euroala residentidele 44 109 −3 623
4 Nõuded eurodes euroalavälistele residentidele 15 313 306
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 15 313 306
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika tehingutega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 679 583 −11 767
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 50 503 −11 762
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 628 964 −3
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 79 −16
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 38 14
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 21 115 −1 061
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 325 438 1 265
7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 19 746 1 447
7.2 Muud väärtpaberid 305 692 −182
8 Valitsussektori võlg eurodes 36 205 0
9 Muud varad 231 184 −1 071
Varad kokku 1 786 122 −15 266
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 768 735 −2 136
2 Rahapoliitika tehingutega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 300 265 −21 713
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 219 566 −34 416
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 80 697 12 703
2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 1 0
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 368 56
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 167 352 9 080
5.1 Valitsussektor 153 116 8 758
5.2 Muud kohustused 14 236 322
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 69 651 −1 227
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 2 456 −1 503
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 11 043 1 720
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 11 043 1 720
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 RVFi määratud SDR ekvivalent 50 906 0
10 Muud kohustused 150 135 456
11 Ümberhindluskontod 192 254 0
12 Kapital ja reservid 72 957 0
Kohustused kokku 1 786 122 −15 266

Kontaktandmed