Meklēšanas opcijas
Home Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ieteikumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2009. gada 23. oktobrī

2009. gada 27. oktobrī

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2009. gada 23. oktobrī, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) nemainījās.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu un likviditāti palielinošo darījumu ASV dolāros rezultātā samazinājās par 3.2 mljrd. euro (līdz 174.7 mljrd. euro).

Ārkārtas darījumi

Valutēšanas datums Darījuma veids Dzēstā darījuma apjoms Jaunā darījuma apjoms
2009. gada 21. oktobris Likviditāti palielinoša valūtas mijmaiņas operācija (EUR/CHF) Šveices frankos ar dzēšanas termiņu 7 dienas 6.6 mljrd. Šveices franku 8 mljrd. Šveices franku
2009. gada 22. oktobris Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 7 dienas 29.7 mljrd. ASV dolāru 24.2 mljrd. ASV dolāru

Likviditāti palielinošos darījumus Eurosistēma veica saistībā ar pagaidu savstarpējo vienošanos par valūtas darījumiem (mijmaiņas darījumu līniju) starp Eiropas Centrālo banku un Šveices nacionālo banku un Federālo rezervju sistēmu. EUR/CHF ārvalstu valūtas mijmaiņas operācija neietekmēja Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīro pozīciju.

Eurosistēmas vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms samazinājās par 0.2 mljrd. euro (līdz 305.7 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) samazinājās par 2.1 mljrd. euro (līdz 768.7 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) pieauga par 8.8 mljrd. euro (līdz 153.1 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) samazinājās par 24.5 mljrd. euro (līdz 598.9 mljrd. euro). Trešdien, 2009. gada 21. oktobrī galvenajai refinansēšanas operācijai 61.6 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 49.8 mljrd. euro apmērā. Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.1 mljrd. euro (aptuveni tāds pats kā iepriekšējā nedēļā), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 80.7 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 68 mljrd. euro).

Nedēļā, kas beidzās 2009. gada 23. oktobrī, Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 1.4 mljrd. euro (līdz 19.7 mljrd. euro).

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) samazinājās par 34.4 mljrd. euro (līdz 219.6 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 238,169 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 195,007 685
2.1 SVF debitoru parādi 63,147 278
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 131,859 407
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 44,109 −3,623
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 15,313 306
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 15,313 306
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 679,583 −11,767
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 50,503 −11,762
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 628,964 −3
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 79 −16
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 38 14
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 21,115 −1,061
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 325,438 1,265
7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 19,746 1,447
7.2 Pārējie vērtspapīri 305,692 −182
8 Valdības parāds euro 36,205 0
9 Pārējie aktīvi 231,184 −1,071
Kopā aktīvi 1,786,122 −15,266
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 768,735 −2,136
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 300,265 −21,713
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 219,566 −34,416
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 80,697 12,703
2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 1 0
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 368 56
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 167,352 9,080
5.1 Saistības pret valdību 153,116 8,758
5.2 Pārējās saistības 14,236 322
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 69,651 −1,227
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 2,456 −1,503
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 11,043 1,720
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 11,043 1,720
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 50,906 0
10 Pārējās saistības 150,135 456
11 Pārvērtēšanas konti 192,254 0
12 Kapitāls un rezerves 72,957 0
Kopā pasīvi 1,786,122 −15,266