Možnosti iskanja
Home Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 23. oktobra 2009

27. oktober 2009

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 23. oktobra 2009, je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) ostalo nespremenjeno.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij ter operacij povečevanja likvidnosti v ameriških dolarjih zmanjšalo za 3,2 milijarde EUR na 174,7 milijarde EUR.

Izredne transakcije

Datum valutacije Vrsta transakcije Zapadli znesek Novi znesek
21. oktober 2009 7-dnevna valutna zamenjava EUR/CHF za povečevanje likvidnosti v švicarskih frankih 6,6 mrd CHF 8 mrd CHF
22. oktober 2009 7-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih 29,7 mrd USD 24,2 mrd USD

Transakcije za povečevanje likvidnosti je Eurosistem izvedel na osnovi dogovorov o začasnih povratnih valutnih zamenjavah (zamenjalnih linijah) med Evropsko centralno banko (ECB) ter švicarsko in ameriško centralno banko. Operacija valutne zamenjave EUR/CHF ni vplivala na neto stanje Eurosistema v tuji valuti.

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se zmanjšala za 0,2 milijarde EUR na 305,7 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je zmanjšala za 2,1 milijarde EUR na 768,7 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se povečale za 8,8 milijarde EUR na 153,1 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je zmanjšalo za 24,5 milijarde EUR na 598,9 milijarde EUR. V sredo, 21. oktobra 2009, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 61,6 milijarde EUR, poravnana je bila nova v višini 49,8 milijarde EUR. Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 0,1 milijarde EUR (približno enako kot prejšnji teden), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa je znašala 80,7 milijarde EUR (v primerjavi z 68 milijard EUR prejšnji teden).

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se v tednu, ki se je končal 23. oktobra 2009, povečala za 1,4 milijarde EUR na 19,7 milijarde EUR.

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) zmanjšalo za 34,4 milijarde EUR na 219,6 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 238.169 0
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 195.007 685
2.1 Terjatve do MDS 63.147 278
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 131.859 407
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 44.109 −3.623
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 15.313 306
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 15.313 306
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 679.583 −11.767
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 50.503 −11.762
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 628.964 −3
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 79 −16
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 38 14
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 21.115 −1.061
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 325.438 1.265
7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 19.746 1.447
7.2 Drugi vrednostni papirji 305.692 −182
8 Dolg širše države v EUR 36.205 0
9 Druga sredstva 231.184 −1.071
Skupaj sredstva 1.786.122 −15.266
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 768.735 −2.136
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 300.265 −21.713
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 219.566 −34.416
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 80.697 12.703
2.3 Vezane vloge 0 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 1 0
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 368 56
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 167.352 9.080
5.1 Širša država 153.116 8.758
5.2 Druge obveznosti 14.236 322
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 69.651 −1.227
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 2.456 −1.503
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 11.043 1.720
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 11.043 1.720
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 50.906 0
10 Druge obveznosti 150.135 456
11 Računi prevrednotenja 192.254 0
12 Kapital in rezerve 72.957 0
Skupaj obveznosti 1.786.122 −15.266