Menu

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 23. říjnu 2009

27. října 2009

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 23. října 2009 zůstal objem zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) beze změny.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se v důsledku klientských a portfoliových transakcí a transakcí na poskytnutí likvidity v amerických dolarech snížil o 3,2 mld. EUR na 174,7 mld. EUR.

Mimořádné transakce

Ke dni Druh transakce Splatná částka Nová částka
21. října 2009 měnová swapová transakce v eurech a švýcarských francích na poskytnutí likvidity ve švýcarských francích se splatností 7 dní 6,6 mld. CHF 8 mld. CHF
22. října 2009 reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 7 dní 29,7 mld. USD 24,2 mld. USD

Tyto transakce na poskytnutí likvidity prováděl Eurosystém v souvislosti s dočasnými vzájemnými měnovými dohodami (swapovými linkami), které Evropská centrální banka uzavřela se Švýcarskou národní bankou a s Federálním rezervním systémem. Měnová swapová transakce v eurech a švýcarských francích neměla žádný vliv na čistý objem devizových aktiv Eurosystému.

Objem cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) poklesl o 0,2 mld. EUR na 305,7 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka I na straně pasiv) poklesla o 2,1 mld. EUR na 768,7 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) vzrostl o 8,8 mld. EUR na 153,1 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistá pozice Eurosystému vůči úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) poklesla o 24,5 mld. EUR na 598,9 mld. EUR. Ve středu 21. října 2009 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 61,6 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 49,8 mld. EUR. Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 0,1 mld. EUR (během předchozího týdne byl objem zhruba stejný), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 80,7 mld. EUR (oproti 68 mld. EUR během předchozího týdne).

V týdnu končícím 23. října 2009 vzrostl objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) o 1,4 mld. EUR na 19,7 mld. EUR.

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí poklesl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 34,4 mld. EUR na 219,6 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 238 169 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 195 007 685
2.1 Pohledávky za MMF 63 147 278
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 131 859 407
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 44 109 −3 623
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 15 313 306
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 15 313 306
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 679 583 −11 767
5.1 Hlavní refinanční operace 50 503 −11 762
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 628 964 −3
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 79 −16
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 38 14
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 21 115 −1 061
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 325 438 1 265
7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 19 746 1 447
7.2 Ostatní cenné papíry 305 692 −182
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 36 205 0
9 Ostatní aktiva 231 184 −1 071
Aktiva celkem 1 786 122 −15 266
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 768 735 −2 136
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 300 265 −21 713
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 219 566 −34 416
2.2 Vkladová facilita 80 697 12 703
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 1 0
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 368 56
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 167 352 9 080
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 153 116 8 758
5.2 Ostatní závazky 14 236 322
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 69 651 −1 227
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 2 456 −1 503
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 11 043 1 720
8.1 Vklady a ostatní závazky 11 043 1 720
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 50 906 0
10 Ostatní pasiva 150 135 456
11 Účty přecenění 192 254 0
12 Kapitál a rezervní fondy 72 957 0
Pasiva celkem 1 786 122 −15 266

Kontakty pro média