Menu

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 23 oktober 2009

27 oktober 2009

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Den vecka som slutade den 23 oktober 2009 var posten guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) oförändrad.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) minskade med 3,2 miljarder EUR till 174,7 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner samt likvidiserande transaktioner i US-dollar.

Extra transaktioner

Valutadag Typ av transaktion Förfallobelopp Nytt belopp
21 oktober 2009 7-dagars likvidiserande valutaswapp i schweizerfranc, EUR/CHF 6,6 miljarder CHF 8 miljarder CHF
22 oktober 2009 7-dagars likvidiserande reverserad transaktion i US-dollar 29,7 miljarder USD 24,2 miljarder USD

De likvidiserande transaktionerna genomfördes av Eurosystemet i samband med det temporära ömsesidiga sedelfondsarrangemanget (swap line) som ECB har med Swiss National Bank och Federal Reserve System. Valutaswapptransaktionen i EUR/CHF påverkade inte Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta.

Eurosystemets innehav av andra värdepapper än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) minskade med 0,2 miljarder EUR till 305,7 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) minskade med 2,1 miljarder EUR till 768,7 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) ökade med 8,8 miljarder EUR till 153,1 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) minskade med 24,5 miljarder EUR till 598,9 miljarder EUR. Onsdagen den 21 oktober 2009 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 61,6 miljarder EUR och ersattes med en ny på 49,8 miljarder EUR. Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var 0,1 miljard EUR (ungefär samma som föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 80,7 miljarder EUR (jämfört med 68 miljarder EUR föregående vecka).

Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) ökade med 1,4 miljarder EUR till 19,7 miljard EUR för den vecka som slutade den 23 oktober 2009.

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner minskade ställningen för kreditinstitutens löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 34,4 miljarder EUR till 219,6 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 238.169 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 195.007 685
2.1 Fordringar på IMF 63.147 278
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 131.859 407
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 44.109 −3.623
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 15.313 306
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 15.313 306
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 679.583 −11.767
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 50.503 −11.762
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 628.964 −3
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 79 −16
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 38 14
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 21.115 −1.061
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 325.438 1.265
7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 19.746 1.447
7.2 Andra värdepapper 305.692 −182
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 36.205 0
9 Övriga tillgångar 231.184 −1.071
Summa tillgångar 1.786.122 −15.266
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 768.735 −2.136
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 300.265 −21.713
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 219.566 −34.416
2.2 Inlåningsfacilitet 80.697 12.703
2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 1 0
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 368 56
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 167.352 9.080
5.1 Offentliga sektorn 153.116 8.758
5.2 Övriga skulder 14.236 322
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 69.651 −1.227
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 2.456 −1.503
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 11.043 1.720
8.1 Inlåning och övriga skulder 11.043 1.720
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 50.906 0
10 Övriga skulder 150.135 456
11 Värderegleringskonton 192.254 0
12 Eget kapital 72.957 0
Summa skulder 1.786.122 −15.266

Kontakt för media