Menu

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 23 października 2009 r.

27 października 2009 r.

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 23 października 2009 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) nie zmienił się.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) obniżyła się o 3,2 mld euro do poziomu 174,7 mld euro w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych oraz transakcji zasilających w płynność w dolarach amerykańskich.

Transakcje nadzwyczajne

Data waluty Rodzaj transakcji Kwota wymagalna Nowa kwota
21 października 2009 r. Swap walutowy EUR/CHF zasilający w płynność we frankach szwajcarskich, z terminem zapadalności 7 dni 6,6 mld CHF 8 mld CHF
22 października 2009 r. Transakcja odwracalna zasilająca w płynność w dolarach amerykańskich, z terminem zapadalności 7 dni 29,7 mld USD 24,2 mld USD

Transakcje zasilające w płynność zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku z tymczasowymi wzajemnymi umowami walutowymi (liniami swap) zawartymi przez Europejski Bank Centralny z bankiem centralnym Szwajcarii i z Systemem Rezerwy Federalnej. Swap walutowy EUR/CHF nie miał wpływu na pozycję netto Eurosystemu w walutach obcych.

Zasoby papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) zmalały o 0,2 mld euro do poziomu 305,7 mld euro. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) obniżył się o 2,1 mld euro do poziomu 768,7 mld euro. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) wzrosły o 8,8 mld euro do poziomu 153,1 mld euro.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 24,5 mld euro do poziomu 598,9 mld euro. W środę 21 października 2009 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 61,6 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 49,8 mld euro. Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 0,1 mld euro (podobnie jak w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 80,7 mld euro (wobec 68 mld euro w poprzednim tygodniu).

W tygodniu zakończonym 23 października 2009 r. zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) wzrosły o 1,4 mld euro do poziomu 19,7 mld euro.

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich operacji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) obniżył się o 34,4 mld euro do poziomu 219,6 mld euro.

Aktywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 238.169 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 195.007 685
2.1 Należności od MFW 63.147 278
2.2 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 131.859 407
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 44.109 −3.623
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 15.313 306
4.1 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe i kredyty 15.313 306
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 679.583 −11.767
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 50.503 −11.762
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 628.964 −3
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym 79 −16
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 38 14
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 21.115 −1.061
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 325.438 1.265
7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 19.746 1.447
7.2 Pozostałe papiery wartościowe 305.692 −182
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 36.205 0
9 Pozostałe aktywa 231.184 −1.071
Aktywa razem 1.786.122 −15.266
Pasywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 768.735 −2.136
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 300.265 −21.713
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 219.566 −34.416
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 80.697 12.703
2.3 Depozyty terminowe 0 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 1 0
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 368 56
4 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 167.352 9.080
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 153.116 8.758
5.2 Pozostałe zobowiązania 14.236 322
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 69.651 −1.227
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 2.456 −1.503
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 11.043 1.720
8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 11.043 1.720
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Zobowiązania wobec MFW z tytułu specjalnych praw ciągnienia (SDR) 50.906 0
10 Pozostałe pasywa 150.135 456
11 Różnice z wyceny 192.254 0
12 Kapitał i fundusz rezerwowy 72.957 0
Pasywa razem 1.786.122 −15.266

Kontakt z mediami