Menu

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 23. oktober 2009

27. oktober 2009

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 23. oktober 2009, forblev guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) uændret.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) faldt med 3,2 mia. euro til 174,7 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner og likviditetstilførende transaktioner i amerikanske dollar.

Ekstraordinære transaktioner

Valørdato Transaktionstype Forfaldent beløb Nyt beløb
21. oktober 2009 EUR/CHF-valutaswap med en løbetid på 7 dage til formidling af likviditet i schweiziske franc CHF 6,6 mia. CHF 8 mia.
22. oktober 2009 Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 7 dage USD 29,7 mia. USD 24,2 mia.

De likviditetstilførende transaktioner blev udført af Eurosystemet i forbindelse med det midlertidige, gensidige valutaarrangement (swap line), som Den Europæiske Centralbank har med Schweizerische Nationalbank og Federal Reserve. EUR/CHF-valutaswappen havde ingen indflydelse på Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta.

Eurosystemets beholdninger af andre værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) faldt med 0,2 mia. euro til 305,7 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) faldt med 2,1 mia. euro til 768,7 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) steg med 8,8 mia. euro til 153,1 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) faldt med 24,5 mia. euro til 598,9 mia. euro. Onsdag den 21. oktober 2009 udløb en primær markedsoperation på 61,6 mia. euro, og en ny på 49,8 mia. euro blev afviklet. Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 0,1 mia. euro, hvilket var næsten det samme som i ugen før. Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 80,7 mia. euro (mod 68 mia. euro i ugen før).

Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, som holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) steg med 1,4 mia. euro til 19,7 mia. euro i ugen, der sluttede den 23. oktober 2009.

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner faldt kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 34,4 mia. euro til 219,6 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 238.169 0
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 195.007 685
2.1 Tilgodehavender hos IMF 63.147 278
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 131.859 407
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 44.109 −3.623
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 15.313 306
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 15.313 306
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 679.583 −11.767
5.1 Primære markedsoperationer 50.503 −11.762
5.2 Langfristede markedsoperationer 628.964 −3
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 79 −16
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 38 14
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 21.115 −1.061
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 325.438 1.265
7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 19.746 1.447
7.2 Andre værdipapirer 305.692 −182
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 36.205 0
9 Andre aktiver 231.184 −1.071
Aktiver i alt 1.786.122 −15.266
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 768.735 −2.136
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 300.265 −21.713
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 219.566 −34.416
2.2 Indlånsfacilitet 80.697 12.703
2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 1 0
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 368 56
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 167.352 9.080
5.1 Offentlig forvaltning og service 153.116 8.758
5.2 Andre forpligtelser 14.236 322
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 69.651 −1.227
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 2.456 −1.503
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 11.043 1.720
8.1 Indlån og andre forpligtelser 11.043 1.720
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 50.906 0
10 Andre forpligtelser 150.135 456
11 Revalueringskonti 192.254 0
12 Kapital og reserver 72.957 0
Passiver i alt 1.786.122 −15.266

Medie- og pressehenvendelser