Menu

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 23. októbru 2009

27. októbra 2009

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 23. októbra 2009 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) nezmenil.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií a transakcií na dodanie likvidity v amerických dolároch znížila o 3,2 mld. EUR na 174,7 mld. EUR.

Mimoriadne obchody

Dátum valuty Druh obchodu Splatná suma Nová suma
21. októbra 2009 7-dňový menový swap na dodanie likvidity vo švajčiarskych frankoch (EUR/CHF) 6,6 mld. CHF 8 mld. CHF
22. októbra 2009 7-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch 29,7 mld. USD 24,2 mld. USD

Eurosystém uvedené obchody na dodanie likvidity uskutočnil v rámci dočasných vzájomných menových dohôd (swapových liniek) medzi Európskou centrálnou bankou a Swiss National Bank a Federálnym rezervným systémom. Menový swap EUR/CHF nemal žiadny vplyv na čistú devízovú pozíciu Eurosystému.

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné ako účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív) sa znížil o 0,2 mld. EUR na 305,7 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) klesla o 2,1 mld. EUR na 768,7 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) sa zvýšil o 8,8 mld. EUR na 153,1 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) klesol o 24,5 mld. EUR na 598,9 mld. EUR. V stredu 21. októbra 2009 bola splatná hlavná refinančná operácia v objeme 61,6 mld. EUR a bola vyrovnaná nová vo výške 49,8 mld. EUR. 

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol 0,1 mld. EUR (podobne ako v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 80,7 mld. EUR (v porovnaní so 68 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa v týždni končiacom sa 23. októbra 2009 zvýšil o 1,4 mld. EUR na 19,7 mld. EUR.

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií znížil o 34,4 mld. EUR na 219,6 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 238 169 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 195 007 685
2.1 Pohľadávky voči MMF 63 147 278
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 131 859 407
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 44 109 −3 623
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 15 313 306
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 15 313 306
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 679 583 −11 767
5.1 Hlavné refinančné operácie 50 503 −11 762
5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 628 964 −3
5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
5.5 Jednodňové refinančné operácie 79 −16
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 38 14
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 21 115 −1 061
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 325 438 1 265
7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 19 746 1 447
7.2 Ostatné cenné papiere 305 692 −182
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 36 205 0
9 Ostatné aktíva 231 184 −1 071
Úhrn aktív 1 786 122 −15 266
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 768 735 −2 136
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 300 265 −21 713
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 219 566 −34 416
2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 80 697 12 703
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 1 0
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 368 56
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 167 352 9 080
5.1 Verejná správa 153 116 8 758
5.2 Ostatné záväzky 14 236 322
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 69 651 −1 227
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 2 456 −1 503
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 11 043 1 720
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 11 043 1 720
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 50 906 0
10 Ostatné pasíva 150 135 456
11 Účty precenenia 192 254 0
12 Kapitál a rezervy 72 957 0
Úhrn pasív 1 786 122 −15 266

Kontakt pre médiá