Възможности за търсене
Home Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Eврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 23 октомври 2009 г.

27 октомври 2009 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

През седмицата, която приключва на 23 октомври 2009 г., показателят злато и вземания в злато (статия 1 от активите) остава непроменен.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) отбелязва намаление с 3,2 млрд. евро до 174,7 млрд. евро в резултат на извършените транзакции с клиенти, портфейлни транзакции и транзакции по предоставяне на ликвидност в щатски долари.

Таблица 1. Извънредни транзакции

Вальор Вид транзакция Сума с настъпващ падеж Нова сума
21 октомври 2009 г. 7-дневен валутен суап в евро/швейцарски франкове за предоставяне на ликвидност в швейцарски франкове 6,6 млрд. швейцарски франка 8 млрд. швейцарски франка
22 окомври 2009 г. 7-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари 29,7 млрд. щатски долара 24,2 млрд. щатски долара

Транзакциите по предоставяне на ликвидност са извършени от Евросистемата във връзка с временните реципрочни валутни споразумения (суап линии), сключени от Европейската централна банка с Швейцарската национална банка и със Системата на Федералния резерв. Валутният суап в евро/швейцарски франкове не се отрази на нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута.

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, различни от тези, държани за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват намаление с 0,2 млрд. евро до 305,7 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия I от пасивите) намаляват с 2,1 млрд. евро до 768,7 млрд. евро. Задълженията към сектор „Държавно управление“ (статия 5.1 от пасивите) се увеличават с 8,8 млрд. евро до 153,1 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва намаление с 24,5 млрд. евро до 598,9 млрд. евро. На 21 октомври 2009 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 61,6 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 49,8 млрд. евро. Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) възлиза на 0,1 млрд. евро (при приблизително същата стойност през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 80,7 млрд. евро (при 68 млрд. евро през предходната седмица).

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), се увеличават с 1,4 млрд. евро до 19,7 млрд. евро през седмицата, която приключва на 23 октомври 2009 г.

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.1 от пасивите) се отчита спад от 34,4 млрд. евро до 219,6 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 238 169 0
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 195 007 685
2.1 Вземания от МВФ 63 147 278
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 131 859 407
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 44 109 −3 623
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 15 313 306
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 15 313 306
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 679 583 −11 767
5.1 Основни операции по рефинансиране 50 503 −11 762
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 628 964 −3
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 79 −16
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 38 14
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 21 115 −1 061
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 325 438 1 265
7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 19 746 1 447
7.2 Други ценни книжа 305 692 −182
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 36 205 0
9 Други активи 231 184 −1 071
Общо активи 1 786 122 −15 266
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 768 735 −2 136
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 300 265 −21 713
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 219 566 −34 416
2.2 Депозитно улеснение 80 697 12 703
2.3 Срочни депозити 0 0
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 1 0
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 368 56
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 167 352 9 080
5.1 Сектор „Държавно управление“ 153 116 8 758
5.2 Други задължения 14 236 322
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 69 651 −1 227
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 2 456 −1 503
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 11 043 1 720
8.1 Депозити, салда и други задължения 11 043 1 720
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 50 906 0
10 Други задължения 150 135 456
11 Сметки за преоценка 192 254 0
12 Капитал и резерви 72 957 0
Общо пасиви 1 786 122 −15 266